REGULAMIN ZIMOWEGO  FESTIWALU BIEGOWEGO ULTRA WAY
 1. ORGANIZATORZY:
ZIMOWY FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAY zwany dalej BIEGIEM, jest imprezą sportowo – rekreacyjną organizowaną przez Stowarzyszenie ULTRA WAY, Fundację ULTRA WAY, Urząd Miejski w Wejherowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie  zwanymi dalej ORGANIZATOREM, we współpracy z najbliższymi przyjaciółmi ze środowiska biegowego oraz wsparciem Rady Powiatu Wejherowskiego oraz Rady Gminy Wejherowo. Osoby funkcyjne w trakcie zawodów:
 • Dyrektor zawodów: Dariusz Rewers +48 506 708 704
 • Sędzia główny: Maciej Zakrzewski +48 503 060 728
 • Kierownik centrum zawodów: Maciej Król +48 604 785 555
 • Kierownik biura zawodów: Magdalena Dopka +48 508 150 445
 • Kierownik wolontariatu: Katarzyna Soszyńska +48 512 255 220
 • Kierownik tras: Jerzy Gniotyński +48 505 083 527
 
 1. CELE:
 • Popularyzacja biegania jako formy aktywnej turystyki;
 • Rywalizacja sportowa;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia i edukacji ekologicznej;
 • Popularyzacja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz regionu Kaszub i Pomorza;
 • Promocja atrakcyjnych terenów Wejherowa i Małego Trójmiasta Kaszubskiego;
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • Integracja środowiska biegaczy z różnych stron kraju.
 
 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
ZIMOWY FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAY odbędzie się w dniu 15.01.2022 r. na czterech dystansach:
 • NOCNY JELEŃ 66km+.
Start dnia 15.01.2022 r. o godzinie 04:00. START usytuowany będzie w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie. META: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni) Limit na pokonanie dystansu 12 godzin.
 • TROPEM RYSIA 42km+.
Start dnia 15.01.2022 r. o godzinie 08:00. START usytuowany będzie w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie. META: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni) Limit na pokonanie dystansu 8 godzin.
 • PÓŁ DZIKA21km+.
Start dnia 15.01.2022 r. o godzinie 12:00. START usytuowany będzie w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie. META: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni) Limit na pokonanie dystansu 4 godzin.
 • SZYBKA SARNA 10km+.
Start dnia 15.01.2022 o godzinie13:00. START i META usytuowane będą w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni) Limit na pokonanie dystansu 3 godziny.   Linia startowa zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera dla każdego dystansu.   Organizator biegu zastrzega sobie prawo do nieznacznej korekty trasy i dystansu biegu. BIURO ZAWODÓW mieścić się będzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ulicy Przyjaźni).
 • Piątek 14.01.2022 r.
W godzinach 17:00 – 20:00: pakiety na biegi: NOCNY JELEŃ, TROPEM RYSIA, PÓŁ DZIKA i SZYBKA SARNA.
 • Sobota 15.01.2022 r.
W godzinach 7:00 – 8:00: pakiety na biegi: TROPEM RYSIA W godzinach 10:00 – 12:00: pakiety na biegi: PÓŁ DZIKA i SZYBKA SARNA  
 1. TRASA:
 • Trasa wszystkich dystansów będzie przebiegać w większości ścieżkami leśnymi i drogami gruntowymi oraz krótkimi odcinkami utwardzonymi, przy czym możliwe są odcinki przebiegające wzdłuż dróg publicznych i innych, którymi odbywa się regularny ruch drogowy, wymagające szczególnej ostrożności ze strony Uczestnika;
 • Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora;
 • Szczegóły znakowania trasy podane będą w komunikacie technicznym.
 • Organizator zapewni uczestnikom track poszczególnych tras, do wgrania w urządzenia służące do nawigacji.
 
 1. ZASADY UCZESTNICTWA:
Udział w zawodach może wziąć każda pełnoletnia osoba ( w biegu SZYBKA SARNA limit wieku od 16 lat ), która zgłosi chęć udziału w biegu poprzez formularz zgłoszeniowy, uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095) – dla potrzeb niniejszego REGULAMINU zwana dalej UCZESTNIKIEM. ORGANIZATOR informuje, że dane osobowe UCZESTNIKA przy zgłoszeniu zapisu przy użyciu formularza na stronie niniejszego regulaminu są przekazywane przez Uczestnika bezpośrednio podmiotowi organizującemu formularz do zapisów i pomiar czasu (wszelkie dane tego podmiotu jak i polityka wykorzystania danych osobowych dostępne są na stronie https://elektronicznezapisy.pl/). Dane, po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane ORGANIZATOROWI na podstawie zawartej pomiędzy podmiotem organizującym zapisy a ORGANIZATOREM umowy o powierzenie danych osobowych. ORGANIZATOR wykorzysta przekazane mu dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakresem udzielonej przez UCZESTNIKA zgody, wyłącznie do celów związanych z realizacją BIEGU, w szczególności w zakresie zapisów (publikacja danych na liście startowej publicznie dostępnej), przygotowania pakietów startowych, podania wyników (w tym na stronie BIEGU, stronie podmiotu organizującemu formularz do zapisów, mediach społecznościowych, wywieszonych publicznie w strefie mety, stronach o tematyce biegowej/sportowej, stronach i profilach w mediach społecznościowych partnerów i sponsorów BIEGU), informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych, innych celach bezpośrednio związanych z organizacją i promocją BIEGU, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród. Ponadto przy wydawaniu pakietów startowych UCZESTNIK otrzyma od ORGANIZATORA szczegółową informację o przetwarzaniu jego danych osobowych, (przy czym dane te będą wykorzystane wyłącznie w celach przewidzianych w niniejszym REGULAMINIE) oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych (w zakresie przewidzianym niniejszym REGULAMINEM) przez ORGANIZATORA, przy czym wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych przez ORGANIZATORA pozwala na zorganizowanie uczestnictwa UCZESTNIKA w BIEGU, w tym klasyfikacji, zatem brak zgody uniemożliwi UCZESTNIKOWI wzięcie udziału w BIEGU. Dane osobowe UCZESTNIKA będą przetwarzane przez ORGANIZATORA w następujących celach: przygotowania, realizacji BIEGUi zapewnienia udziału w nim Uczestnika, w tym wszystkich czynności przygotowawczych, takich jak przygotowanie pakietów startowych, a następnie ogłoszenia wyników zawodów i informowania o przebiegu BIEGU – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem ORGANIZATORA – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe UCZESTNIKA są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawodów, w zakresie przygotowania, udziału UCZESTNIKA w BIEGU, ogłoszenia wyników, informowania o przebiegu BIEGU – przez okres niezbędny do realizacji tych czynności, a w przypadku informowania o przebiegu, również po realizacji BIEGU, przez okres, w którym ORGANIZATOR będzie organizował kolejne edycje BIEGU, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ORGANIZATORZE – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez ORGANIZATORA, w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych UCZESTNIKA mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Biegu. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. UCZESTNIK ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. UCZESTNIK prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych ORGANIZATOROWI bądź podmiotowi organizującemu zapisy, będzie brak możliwości przygotowania i zapewnienia uczestnictwa w BIEGU dla danego UCZESTNIKA. ORGANIZATOR nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec UCZESTNIKA skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na UCZESTNIKA wpływało. Każdy UCZESTNIK dokonując zapisu na BIEG wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w szczególności wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klubu sportowego, w tym w relacjach z BIEGU zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych ORGANIZATORA, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w mediach społecznościowych.  
 1. UCZESTNICY:
 • Start w zawodach ma charakter dobrowolny;
 • UCZESTNIK jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie zapisów BIEGU lub dokonać osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów lub w innym wskazanym przez ORGANIZATORA miejscu (podczas rejestracji przed startem – o ile pozostaną miejsca). Zgłoszenie wygasa w przypadku braku wpłaty wpisowego w wynikającym z Regulaminu terminie;
 • UCZESTNIK jest zobowiązany wpłacić wpisowe przed startem w wysokości zgodnej z REGULAMINEM, w terminie przewidzianym w REGULAMINIE. Potwierdzenie opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów;
 • Każdy UCZESTNIK startuje w zawodach na własną odpowiedzialność. W BIEGU mogą uczestniczyć jedynie osoby, które są w odpowiednim stanie zdrowia, w szczególności wymaganym dla zawodów takich jak BIEG. Każdy UCZESTNIK dokonuje oceny swojego stanu zdrowia we własnym zakresie;
 • Każdy UCZESTNIKBIEGU, najpóźniej w dniu startu musi mieć ukończone 18 lat ( w przypadku Biegu SZYBKA SARNA na 10km – musi mieć ukończone 16 lat);
 • Każdy UCZESTNIK przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w BIEGU wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie wypadkami, w tym w związku z faktem, iż trasa BIEGU w dużej mierze prowadzi przez las, a także możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci;
 • Każdy UCZESTNIK przed przystąpieniem do zawodów składa ORGANIZATOROWI osobiście pisemne oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o starcie wyłącznie na własną odpowiedzialność, według wzoru ORGANIZATORA, dostępnego na wniosek UCZESTNIKA w drodze e-mailowej oraz w biurze zawodów. Złożenie takiego oświadczenia jest warunkiem uczestnictwa w zawodach – ORGANIZATOR może odmówić udziału w zawodach w przypadku braku złożenia oświadczenia;
 • Przez zarejestrowanie udziału w BIEGU, UCZESTNIK tym samym oświadcza, iż zrzeka się roszczeń odnośnie dochodzenia odszkodowania od ORGANIZATORA w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy odszkodowania z innego tytułu, w związku z BIEGIEM;
 • Wszyscy UCZESTNICY zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez ORGANIZATORA, przestrzegać zasad ruchu drogowego i bezwzględnie stosować się do jego poleceń jak i poleceń osób przez ORGANIZATORA wyznaczonych;
 • Podczas odprawy technicznej, która zostanie udostępniona w dniu 13.01.2022 o godzinie 20.00 na stronie https://www.facebook.com/FestiwalBiegowyULTRAWAY uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych szczególnych niebezpieczeństwach na trasie;
 • Organizator przewiduje możliwość uczestnictwa z psem, z zastrzeżeniem, że właściciel powinien być zaopatrzony w uprząż dla psa (ze względu na zwierzęta w lesie, kwestie bezpieczeństwa na drodze etc.) oraz zachować szczególną uwagę, aby pies nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa innych Uczestników BIEGU;
 • Potwierdzeniem uczestnictwa jest nadanie numeru startowego zawodnikowi;
 • Uczestnicy zawodów ubezpieczają się, w szczególności od NNW, we własnym zakresie.
 
 1. Pomiar czasu i punkty kontrolne:
Podstawą klasyfikacji w zawodach jest elektroniczny pomiar czasu wykonany za pomocą otrzymanego w biurze zawodów chipa. Na starcie, punktach kontrolnych oraz mecie biegu będą znajdować się maty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika. Ponadto na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne, jak i osoby kontrolujące/sprawdzające. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik musi zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych. Trasa biegu przewiduje stałe punkty kontrolne oraz lotne, które nie będą znane zawodnikom.    
 1. Numery startowe:
Przez czas trwania wyścigu, uczestnicy muszą biec z odsłoniętym numerem startowym tak, aby był widoczny dla sędziego, jak i osób kontrolujących na trasie.  
 1. Limity czasowe oraz punkty odżywcze/kontrolne:
Na trasie biegu, będą ustawione punkty odżywcze oraz punkty nawadniania – które jednocześnie są punktami kontrolnymi z limitami czasowymi na cały bieg oraz odcinki. Przekroczenie ustalonego czasu, będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika.   NOCNY JELEŃ 66 km+ Dystans 66 km, przewyższenie: +/- 1814 m, limit na ukończenie dystansu:12 godz. START: Park Miejski A. Majkowskiego w Wejherowie, data 15.01.2022 r. godzina 04:00 Punkt 1: Piekiełko (18,1 km), limit 03h00, tj do godz. 07:00; Punkt 2: Piekiełko II (33,4 km), limit 05h00, tj do godz. 09:00 Punkt 3: Okuniewo (47,6 km), limit 07h00, tj. do godz. 11:00; Punkt 4: Borowo (57,3 km), limit 10h00, tj. do godz. 14:00; META: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni) LIMIT 12 godz. tj. do godziny 16:00 dnia 15.01.2022 r.   TROPEM RYSIA 42 km+ Dystans 42 km, przewyższenie +/- 1174 m, limit na ukończenie dystansu:8 godz. START: Park Miejski A. Majkowskiego w Wejherowie, data 15.01.2022 r. godzina 08:00 Punkt 1: Piekiełko (18,1 km), limit 03h00, tj do godz. 11:00; Punkt 2:  Borowo (33,2 km), limit 6h00, tj. do godz. 14:00 META: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni) LIMIT 8 godz. tj. do godziny 16:00 dnia 15.01.2022 r.   PÓŁ DZIKA 21 km+ Dystans 21 km, przewyższenie +/- 608 m, limit na ukończenie dystansu:4 godz. START: Park Miejski A. Majkowskiego w Wejherowie, data 15.01.2022 r. godzina 12:00 Punkt 1: Borowo (12,5 km), limit 2h00, tj. do godz. 14:00 META: META: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni) LIMIT 4 godz. tj. do godziny 16:00 dnia 15.01.2022 r   SZYBKA SARNA 10 km+ Dystans 10 km+, przewyższenie +/- 242 m, limit na ukończenie dystansu: 3 godz. START: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni), data 15.01.2022 r. godzina 13:00 META: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni) LIMIT  godz. tj. do godziny 16:00 dnia 15.01.2022 r   Na punktach odżywczych będą: napoje chłodzące, przekąski, słodycze, owoce, napoje regenerujące i napoje ciepłe, Na wybranych punktach będą ciepłe posiłki. Więcej informacji w komunikacie startowym.  
 1. ZGŁOSZENIA:
 • Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę https://elektronicznezapisy.pl/event/5700.html Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej. Formularz zgłoszeniowy zostaje zamknięty w dniu 26.12.2021 r. Po tym terminie będzie możliwość dopisania do listy startowej
w Biurze zawodów, ale bez gwarantowanego pełnego pakietu startowego oraz medalu okolicznościowego;  
 • Limity uczestników w poszczególnych dystansach:
NOCNY JELEŃ: 250 osób; – TROPEM RYSIA: 250 osób; – PÓŁ DZIKA: 250 osób; – SZYBKA SARNA: 240 osób;  
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.
 • W przypadku zgłoszenia więcej osób niż przewiduje limit UCZESTNIKÓW, pierwszeństwo zgłoszenia ma osoba, która wcześniej opłaciła startowe. Pozostałym zgłoszonym poza limitem zostanie zwrócona opłata;
 • Każdy UCZESTNIK biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. UCZESTNIK podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 
 1. OPŁATY:
Wpisowe za udział w biegu jest zależne od terminu rejestracji oraz dystansu:   NOCNY JELEŃ 66 km+.
 • Termin do 07.06.2021 roku – wpisowe 150 PLN;
 • Termin do 31.08.2021 roku – wpisowe 200 PLN;
 • Termin do 31.10.2022 roku – wpisowe 250 PLN;
 • Termin do 26.12.2021 roku – wpisowe 300 PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 350 PLN.
  TROPEM RYSIA 42 km+.
 • Termin do 07.06.2021 roku – wpisowe 120 PLN;
 • Termin do 31.08.2021 roku – wpisowe 160 PLN;
 • Termin do 31.10.2022 roku – wpisowe 200 PLN;
 • Termin do 26.12.2021 roku – wpisowe 240 PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 280 PLN.
  PÓŁ DZIKA 21 km+.
 • Termin do 07.06.2021 roku – wpisowe 80 PLN;
 • Termin do 31.08.2021 roku – wpisowe 120 PLN;
 • Termin do 31.10.2022 roku – wpisowe 160 PLN;
 • Termin do 26.12.2021 roku – wpisowe 200 PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 240 PLN.
  SZYBKA SARNA 10 km+.
 • Termin do 07.06.2021 roku – wpisowe 60 PLN;
 • Termin do 31.08.2021 roku – wpisowe 90 PLN;
 • Termin do 31.10.2022 roku – wpisowe 120 PLN
 • Termin do 26.12.2021 roku – wpisowe 150 PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 180 PLN.
 
 • Dodatkowo podczas zapisów każdy uczestnik może z własnej woli i według własnego uznania dopłacić kwotę 10, 20 zł lub łącznie powyższe kwoty na rzecz Fundacji Hospicyjnej prowadzącej Hospicjum ks. E. Dutkiewicza ul. Chodowieckiego 10; 80-208 Gdańsk;fundacjahospicyjna.pl
 • W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z organizatorem do dnia 15.12.2021 istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę.
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z biegu. Uczestnikowi, który zrezygnuje z udziału w imprezie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego wg następujących zasad:
 • rezygnacja do dnia 31.08.2021 r. – zwrot 100% wpłaconego wpisowego,
 • rezygnacja do dnia 31.10.2021 r. – zwrot 50% wpłaconego wpisowego,
 • w przypadku rezygnacji po 31.10.2021 r. – brak możliwości zwrotu wpisowego
 • Faktury za bieg wystawiane będą na żądanie, w terminie do 2 tygodni od dnia zakończenia imprezy. W celu zgłoszenia zapotrzebowania prosimy o przesłanie wiadomości z tytułem FAKTURA wraz ze wszystkimi danymi na adres E-mail: kontakt@ultra-way.pl z adresu mailowego podanego przy rejestracji.
 
 1. KLASYFIKACJE:
We wszystkich biegach Festiwalu Biegowego ULTRA WAY zostaną wyróżnione następujące klasyfikacje:
 • OPEN Mężczyzn
 • OPEN Kobiet
 • Wiekowa mężczyzn: M2 – 18 – 29 lat M3– 30 – 39 lat M4– 40 – 49 lat . M5– 50–59 lat
M6 – 60 i powyżej
 • Wiekowa kobiet: K2 – 18 – 29 lat K3 – 30 – 39 lat K4 – 40 – 49 lat K5 – 50 – 59 lat
K6 – 60 i powyżej  
 • Mieszkanka powiatu wejherowskiego
 • Mieszkaniec powiatu wejherowskiego
WAŻNE:
 • Klasyfikacja OPEN nie pokrywa się z klasyfikacją powiatu Wejherowskiego i klasyfikacją wiekową.
 • O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
 
 1. 13. NAGRODY:
Przewidziane są nagrody rzeczowe lub finansowe w wyżej wymienionych kategoriach. Nagrody dla 3 pierwszych zawodników w kategorii OPEN Mężczyzn i OPEN Kobiet oraz 3 pierwszych zawodników w pozostałych kategoriach. Wielkość nagród zależy od hojności sponsorów. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika na oficjalnym zakończeniu imprezy.  
 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:
NOCNY JELEŃ 66 km+ Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym.
 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Czapka lub buff;
 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe;
 • Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;
 • Kurtka wiatrówka;
 • Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami);
 • Folia NRC;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Dowód tożsamości;
 • Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne);
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).
ZALECANE:
 • gaz pieprzowy, kurs trasy (dostarczony przez organizatora) wgrany w zegarek, telefon lub inne urządzenie do nawigacji, mapę trasy (do ściągnięcia ze strony organizatora).
      TROPEM RYSIA 42 km+ Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym.
 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Czapka lub buff;
 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe;
 • Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;
 • Kurtka wiatrówka;
 • Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami);
 • Folia NRC;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Dowód tożsamości;
 • Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne);
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).
ZALECANE:
 • gaz pieprzowy, kurs trasy (dostarczony przez organizatora) wgrany w zegarek, telefon lub inne urządzenie do nawigacji, mapę trasy (do ściągnięcia ze strony organizatora).
  PÓŁ DZIKA 21 km+ Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisaneWaszym numerem startowym.
 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Czapka lub buff;
 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe;
 • Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;
 • Folia NRC;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Dowód tożsamości;
 • Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne);
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).
    SZYBKA SARNA 10 km+ Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym.
 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Czapka lub buff;
 
 1. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
 • Niezapomniane wrażenia i miłą atmosferę;
 • Profesjonalny pomiar czasu;
 • Zabezpieczenie oraz pomoc medyczną (w czasie trwania biegu);
 • Numer startowy, który należy umieścić w widocznym miejscu z przodu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie biegu;
 • Obsługę fotograficzną w czasie BIEGU;
 • Punkty odżywcze na trasie (napoje i lekkie przekąski – szczegółowa lista produktów dostępnych na takich punktach zostanie opublikowana w komunikacie startowym);
 • nagrody rzeczowe co najmniej dla trzech najlepszych Uczestników na każdym z dystansów;
 • Medal dla osób, które ukończą bieg w określonym limicie czasu;
 • Depozyt;
 • Możliwość zakupu dedykowanej koszulki technicznej.
 
 1. COVID
Akceptując Regulamin i biorąc udział w wydarzeniu ZIMOWY FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAY uczestnik oświadcza, że na dzień rejestracji w biurze zawodów:
 • Uczestnik oświadcza, że dostosuje się do aktualnie obowiązujących na dzień startu w zawodach, przepisów sanitarno – epidemiologicznych.
 • Nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby.
 • Jego stan zdrowia nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, kaszel, utrata smaku czy węchu.
 • Zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa ustalonych na czas wydarzenia.
 • Jednocześnie uczestnik oświadcza, iż jest świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne uczestnictwo w Zimowym Festiwalu Biegowym ULTRA WAY w obecnej sytuacji epidemiologicznej.
 • Uczestnik zgadza się na zakrywanie ust i nosa w każdej strefie zawodów (biuro zawodów, start/meta, punkt gastronomiczny- przy odbiorze posiłku, punkt żywieniowy) oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do w/w stref o ile będą tego wymagały przepisy sanitarno – epidemiologiczne.
 • Organizator jest uprawniony do pomiaru temperatury ciała uczestników.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany przy odbiorze pakietu dostarczyć wypełnioną kartę zdrowia, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem imprezy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016.(RODO).
 • W przypadku niedopełnienia obowiązku Uczestnik nie otrzyma pakietu startowego.
 • Karta zdrowia i treści oświadczeń są dostępne do pobrania na stronie organizatora).
 • Pakiet startowy można odebrać osobiście, jak również przez osobę do tego upoważnioną. W tym celu należy przedłożyć przy odbiorze w biurze zawodów upoważnienie do odbioru (druk znajduje się na stronie internetowej). W biurze nie będzie możliwości druku powyższych dokumentów.
 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, zasad przedstawionych w komunikatach oraz zasad wydawanych przez organizatora w trakcie trwania imprezy. Uczestnik który nie będzie stosował się do zaleceń i próśb organizatora może zostać zdyskwalifikowany i proszony o opuszczenie miejsc organizacji imprezy. Organizator w porozumieniu z medykami zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprez osoby które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, jednakże ze względów bezpieczeństwa ORGANIZATOR może przerwać lub zmienić trasę. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA lub zmiany terminu. W sytuacji przerwania zawodów klasyfikacja UCZESTNICY nastąpi na podstawie międzyczasów na ostatnim punkcie kontrolnym.
 • UCZESTNICY startują na własną odpowiedzialność.
 • Za zejście z trasy (skracanie) i wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami UCZESTNIK zostanie zdyskwalifikowany.
 • Jeżeli UCZESTNIK wycofa się z BIEGU, musi niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym organizatora.
 • Organizator nie zapewnia transportu z miejsca przerwania/wycofania z BIEGU na miejsce STARTU/ METY.
 • Każdy UCZESTNIK zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu UCZESTNIKOWI w razie wypadku. Nieudzielenie pomocy innemu UCZESTNIKOWI skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją.
 • Zawodnicy mają prawo wnieść oficjalny protest, który należy składać mailowo w terminie do 48 godz. po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników do sędziego głównego zawodów. Protest można wnieść po opłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN. Po rozpatrzeniu protestu na korzyść wnoszącego, kaucja zostanie zwrócona.
 • ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do 30 pakietów startowych na potrzeby promocji biegu.
 • ORGANIZATOR nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii UCZESTNIKÓW .
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do ORGANIZATORA.
 • KIJE można używać na całej trasie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów.