REGULAMIN FESTIWALU BIEGOWEGO

ULTRA WAY

 1. ORGANIZATORZY:

FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAY zwany dalej BIEGIEM, jest imprezą sportową organizowaną przez Fundację ULTRA WAY, Urząd Miejski w Wejherowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie  zwanymi dalej ORGANIZATOREM oraz we współpracy z najbliższymi przyjaciółmi ze środowiska biegowego.

Osoby funkcyjne w trakcie zawodów:

 • Dyrektor zawodów: Dariusz Rewers +48 506 708 704 mail. kontakt@ultra-way.pl
 • Trasy: Jerzy Gniotyński +48 505 083 527 mail: trasy@ultra-way.pl
 • Biuro zawodów: Ania Szumlas +48 607 284 225 mail: biuro@ultra-way.pl
 • Wolontariat: Katarzyna Soszyńska +48 512 255 220 mail: wolontariat@ultra-way.pl
 • Centrum zawodów: Maciej Król +48 604 785 555
 • Sędzia główny: Maciej Zakrzewski +48 503 060 728

 

 1. CELE:

 • Popularyzacja biegania jako formy aktywnej turystyki;
 • Rywalizacja sportowa;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia i edukacji ekologicznej;
 • Popularyzacja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Puszczy Darżlubskiej oraz regionu Kaszub i Pomorza;
 • Promocja atrakcyjnych terenów Trójmiasta i Małego Trójmiasta Kaszubskiego;
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • Integracja środowiska pomorskich biegaczy.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAY odbędzie się na pięciu dystansach:

 • PORANEK NA PLAŻY 160 km+.

Start dnia 19.05.2023 r. o godzinie 11:00.

START: WEJHEROWO RYNEK, data 19.05.2023 r. godzina 11:00

META: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni)

Limit na pokonanie dystansu 30 godzin.

 • W BLASKU KSIĘŻYCA 100 km+.

Start dnia 19.05.2023 r. o godzinie 23:00.

START odbędzie się nieopodal Jeziora Dobrego, koło drogi wojewódzkiej nr 218. Na start zawodników dowiozą autokary sprzed Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C

Organizator zapewnia transport na start sprzed Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C do Jeziora Dobrego dla chętnych (wymagana deklaracja na maila organizatora biuro@ultra-way.pl oraz płatność na konto organizatora 20 zł/os.) wyjazd: piątek 19.05.2023  godz. 21:30)

META: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni) Limit na pokonanie dystansu 18 godzin.

 • RZEŚKI RANEK 45 km+.

Start dnia 20.05.2023 r. o godzinie 07:00.

START: PUCK STARY RYNEK, data 20.05.2023 r. godzina 07:00

Organizator zapewnia transport na start sprzed Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C do Pucka dla chętnych (wymagana deklaracja na maila organizatora biuro@ultra-way.pl oraz płatność na konto organizatora 20 zł/os.) wyjazd: sobota 20.05.2023  godz. 05:30)

META: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni)

Limit na pokonanie dystansu 9 godzin.

 • SŁONECZNE POPOŁUDNIE 22 km+.

Start dnia 20.05.2023 o godzinie 13:00.

START i META: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni)

Limit na pokonanie dystansu 4 godziny.

 • WIOSENNA DYCHA 10 km+.

Bieg pod patronatem Dyrektora SP nr 10. START dnia 20.05.2023 o godzinie 14:00.

START i META: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni)

Limit na pokonanie dystansu 3 godziny.

 

Organizator biegu zastrzega sobie prawo do nieznacznej korekty trasy i dystansu biegu. 

Linia startowa zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera dla każdego dystansu.

 

BIURO ZAWODÓW mieścić się będzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni).

 

Odbiór pakietów wg niniejszego planu:

 • Czwartek 18.05.2023 r.

W godzinach 17:00 – 20:00: pakiety na biegi: PORANEK NA PAŻY, W BLASKU KSIĘŻYCA, RZEŚKI RANEK, SŁONECZNE POPOŁUDNIE i WIOSENNA DYCHA;

 • Piątek 19.05.2023 r.

W  godzinach 9:00 – 11:00: pakiety na bieg: PORANEK NA PLAŻY,

W godzinach  18:00 – 21:00: pakiety na biegi: W BLASKU KSIĘŻYCA, RZEŚKI RANEK, SŁONECZNE POPOŁUDNIE i WIOSENNA DYCHA;

 • Sobota 20.05.2023 r.

W godzinach 10:00 – 12:00: pakiety na biegi: SŁONECZNE POPOŁUDNIE i WIOSENNA DYCHA.

 

 1. TRASA

 • Trasa wszystkich dystansów będzie przebiegać w większości ścieżkami leśnymi i drogami gruntowymi oraz krótkimi odcinkami utwardzonymi, przy czym możliwe są odcinki przebiegające wzdłuż dróg publicznych i innych, którymi odbywa się regularny ruch drogowy, wymagające szczególnej ostrożności ze strony Uczestnika;
 • Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora;
 • Szczegóły znakowania trasy podane będą w komunikacie technicznym.
 • Organizator zapewni uczestnikom tracki tras do wgrania w zegarki, telefony lub inne urządzenia służące do nawigacji.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA:

Udział w zawodach może wziąć każda pełnoletnia osoba ( w biegu WIOSENNA DYCHA 10 km+ limit wieku od 16 lat ), która zgłosi się do biegu poprzez formularz zgłoszeniowy, uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095) – dla potrzeb niniejszego REGULAMINU zwana dalej UCZESTNIKIEM.

ORGANIZATOR informuje, że dane osobowe UCZESTNIKA przy zgłoszeniu zapisu przy użyciu formularza na stronie niniejszego regulaminu są przekazywane przez Uczestnika bezpośrednio podmiotowi organizującemu formularz do zapisów i pomiar czasu (wszelkie dane tego podmiotu jak i polityka wykorzystania danych osobowych dostępne są na stronie https://elektronicznezapisy.pl/event/7407.html Dane, po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane ORGANIZATOROWI na podstawie umowy o powierzenie danych osobowych zawartej pomiędzy podmiotem organizującym zapisy a ORGANIZATOREM.

ORGANIZATOR wykorzysta przekazane mu dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakresem udzielonej przez UCZESTNIKA zgody, wyłącznie do celów związanych z realizacją BIEGU, w szczególności w zakresie zapisów (publikacja danych na liście startowej publicznie dostępnej), przygotowania pakietów startowych, podania wyników (w tym na stronie BIEGU, stronie podmiotu organizującemu formularz do zapisów, w mediach społecznościowych, wywieszonych publicznie w strefie mety, stronach o tematyce biegowej/sportowej, stronach i profilach w mediach społecznościowych partnerów i sponsorów BIEGU), informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych oraz innych celach bezpośrednio związanych z organizacją i promocją BIEGU, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród.

Ponadto przy wydawaniu pakietów startowych UCZESTNIK otrzyma od ORGANIZATORA szczegółową informację o przetwarzaniu jego danych osobowych, (przy czym dane te będą wykorzystane wyłącznie w celach przewidzianych w niniejszym REGULAMINIE) oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych (w zakresie przewidzianym niniejszym REGULAMINEM) przez ORGANIZATORA, przy czym wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych przez ORGANIZATORA pozwala na zorganizowanie uczestnictwa UCZESTNIKA w BIEGU, w tym klasyfikacji, zatem brak zgody uniemożliwi UCZESTNIKOWI wzięcie udziału w BIEGU. Dane osobowe UCZESTNIKA będą przetwarzane przez ORGANIZATORA w następujących celach: przygotowanie, realizacji BIEGU i zapewnienie udziału w nim Uczestnika, w tym wszystkich czynności przygotowawczych, takich jak przygotowanie pakietów startowych, a następnie ogłoszenie wyników zawodów i informowanie o przebiegu BIEGU – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem ORGANIZATORA – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe UCZESTNIKA są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawodów, w zakresie przygotowania, udziału UCZESTNIKA w BIEGU, ogłoszenia wyników, informowania o przebiegu BIEGU – przez okres niezbędny do realizacji tych czynności, a w przypadku informowania o przebiegu, również po realizacji BIEGU, przez okres, w którym ORGANIZATOR będzie organizował kolejne edycje BIEGU, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ORGANIZATORZE – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez ORGANIZATORA, w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych UCZESTNIKA mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Biegu. Dane osobowe UCZESTNIKA nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

UCZESTNIK ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. UCZESTNIK prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych ORGANIZATOROWI bądź podmiotowi organizującemu zapisy, będzie brak możliwości przygotowania i zapewnienia uczestnictwa w BIEGU dla danego UCZESTNIKA. ORGANIZATOR nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec UCZESTNIKA skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na UCZESTNIKA wpływało.

Każdy UCZESTNIK dokonując zapisu na BIEG wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w szczególności wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klubu sportowego, w tym w relacjach z BIEGU zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych ORGANIZATORA, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w mediach społecznościowych.

 

 1. UCZESTNICY:

 • Start w zawodach ma charakter dobrowolny;
 • UCZESTNIK jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie zapisów BIEGU lub dokonać osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów lub w innym wskazanym przez ORGANIZATORA miejscu (podczas rejestracji przed startem – o ile pozostaną miejsca). Zgłoszenie wygasa w przypadku braku wpłaty wpisowego w wynikającym z Regulaminu terminie;
 • UCZESTNIK jest zobowiązany wpłacić wpisowe przed startem w wysokości zgodnej z REGULAMINEM, w terminie przewidzianym w REGULAMINIE. Potwierdzenie opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów;
 • Każdy UCZESTNIK startuje w zawodach na własną odpowiedzialność. W BIEGU mogą uczestniczyć jedynie osoby, które są w odpowiednim stanie zdrowia, w szczególności wymaganym dla zawodów takich jak BIEG. Każdy UCZESTNIK dokonuje oceny swojego stanu zdrowia we własnym zakresie;
 • Każdy UCZESTNIK BIEGU najpóźniej w dniu startu musi mieć ukończone 18 lat ( w przypadku biegu WIOSENNA DYCHA 10km+ – musi mieć ukończone 16 lat). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieletniego uczestnika.
 • Każdy UCZESTNIK przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w BIEGU wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie wypadkami. W związku z faktem, iż trasa BIEGU w dużej mierze prowadzi przez las istnieje ryzyko odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci;
 • Każdy UCZESTNIK przed przystąpieniem do zawodów składa ORGANIZATOROWI osobiście pisemne oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o starcie wyłącznie na własną odpowiedzialność, według wzoru ORGANIZATORA, dostępnego na wniosek UCZESTNIKA drogą mailową oraz w biurze zawodów. Złożenie takiego oświadczenia jest warunkiem uczestnictwa w zawodach – ORGANIZATOR może odmówić udziału w zawodach w przypadku braku złożenia oświadczenia;
 • Przez zarejestrowanie udziału w BIEGU UCZESTNIK tym samym oświadcza, iż zrzeka się roszczeń odnośnie dochodzenia odszkodowania od ORGANIZATORA w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu oraz odszkodowania z innego tytułu, w związku z BIEGIEM;
 • Wszyscy UCZESTNICY zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez ORGANIZATORA, przestrzegać zasad ruchu drogowego i bezwzględnie stosować się do jego poleceń jak i poleceń osób przez ORGANIZATORA wyznaczonych;
 • Podczas odprawy technicznej, która zostanie udostępniona w dniu 18.05.2023 o godzinie 20.00 na stronie https://www.facebook.com/FestiwalBiegowyULTRAWAY uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych szczególnych niebezpieczeństwach na trasie;
 • Organizator przewiduje możliwość uczestnictwa z psem, z zastrzeżeniem, że właściciel powinien być zaopatrzony w uprząż dla psa (ze względu na zwierzęta w lesie, kwestie bezpieczeństwa na drodze etc.) oraz zachować szczególną uwagę, aby pies nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa innych Uczestników BIEGU;
 • Potwierdzeniem uczestnictwa jest nadanie numeru startowego zawodnikowi;
 • Uczestnicy zawodów ubezpieczają się, w szczególności od NNW, we własnym zakresie.

 

 1. POMIAR CZASU I PUNKTY KONTROLNE:

Podstawą klasyfikacji w zawodach jest elektroniczny pomiar czasu wykonany za pomocą otrzymanego w biurze zawodów chipa. Na starcie, punktach kontrolnych oraz mecie biegu będą znajdować się maty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika. Ponadto na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne oraz osoby kontrolujące / sprawdzające. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik musi zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych. Trasa biegu przewiduje stałe punkty kontrolne oraz lotne, które nie będą znane zawodnikom. 

 

 1. NUMERY STARTOWE:

Przez czas trwania wyścigu, uczestnicy muszą biec z odsłoniętym numerem startowym tak, aby był widoczny dla sędziego, jak i osób kontrolujących na trasie.

 

 1. LIMITY CZASOWE ORAZ PUNKTY ODŻYWCZE / PRZEPAKI:

Na trasie biegu będą ustawione punkty odżywcze oraz punkty nawadniania, które jednocześnie są punktami kontrolnymi z limitami czasowymi na cały bieg oraz odcinki. Przekroczenie ustalonego czasu, będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika.

 

PORANEK NA PLAŻY 160 km+

Dystans 164,5 km, przewyższenie: +/- 3630 m (wg. wyliczeń ITRA), limit na ukończenie dystansu 30 godz.
START: WEJHEROWO RYNEK, data 19.05.2023 r. godzina 11:00

Punkt 1: Bieszkowice (20 km), limit 03h00, tj. do godz. 14:00;

Punkt 2: Reda Marianowo (37 km), limit 04h00, tj. do godz. 18:00;

Punkt 3: Jezioro Dobre (60 km), limit 04h00, tj. do godz. 22:00; PRZEPAK

Punkt 4: Szary Dwór (84 km), limit 04h00, tj. do godz. 02:00;

Punkt 5: Władysławowo  (109 km), limit 05h00, tj. do godz. 07:00; PRZEPAK

Punkt 6: Rzucewo (124 km), limit 03h00, tj. do godz. 10:00;

Punkt 7 Reda Betlejem (144 km), limit 04h00, tj. do godz. 14:00.

META: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni)

LIMIT 30 godzin tj. do godziny 17.00 dnia 20.05.2023 r.

 

W BLASKU KSIĘŻYCA 100 km+

Dystans 103,3 km, przewyższenie +/- 2070 m (wg. wyliczeń ITRA), limit na ukończenie dystansu: 18 godz.
START: Parking leśny nieopodal Jeziora Dobrego, koło drogi wojewódzkiej nr 218, data 19.05.2023 r. godzina 23:00

UWAGA!! Na start zawodników dowiozą autokary sprzed Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C do Jeziora Dobrego dla chętnych (wymagana deklaracja podczas zapisywania się na zawody – dodatkowa opłata 20zł/os) (wymagana deklaracja na maila organizatora biuro@ultra-way.pl oraz płatność na konto organizatora 20 zł/os.) wyjazd: piątek 19.05.2023  godz. 21:30) – więcej w komunikacie technicznym

Punkt 1: Szary Dwór (24 km), limit 04h00, tj. do godz. 03:00;

Punkt 2: Władysławowo (49 km), limit 04h00, tj. do godz. 07:00; PRZEPAK

Punkt 3: Rzucewo (64 km), limit 03h00, tj. do godz. 10:00;

Punkt 4: Reda Betlejem (84 km), limit 04h00, tj. do godz. 14:00;

META: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni)

LIMIT 18 godzin tj. do godziny 17:00 dnia 20.05.2023 r.

 

RZEŚKI RANEK 45 km+

Dystans 45,6 km, przewyższenie +/- 1190 m (wg. wyliczeń ITRA), limit na ukończenie dystansu: 9 godz.
START: PUCK STARY RYNEK, data 20.05.2023 r. godzina 07:00

UWAGA!! Na start zawodników dowiozą autokary sprzed Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C do Pucka dla chętnych (wymagana deklaracja podczas zapisywania się na zawody – dodatkowa opłata 20zł/os) (wymagana deklaracja na maila organizatora biuro@ultra-way.pl oraz płatność na konto organizatora 20 zł/os.) wyjazd: sobota 20.05.2023  godz. 05:30)

Punkt 1: Rzucewo (6 km), limit 02h00, tj. do godz. 09:00;

Punkt 2: Reda Betlejem (26 km), limit 04h00, tj. do godz. 13:00;

META: WEJHEROWO Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni)

LIMIT 9 godzin tj. do godziny 16:00 dnia 20.05.2023 r.

                                               

SŁONECZNE POPOŁUDNIE 22 km+

Dystans 23,6 km+, przewyższenie +/- 650 m (wg. wyliczeń ITRA), limit na ukończenie dystansu: 4 godz.
START: WEJHEROWO Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni), data 20.05.2023 r. godzina 13:00

Punkt 1: Jezioro Borowo (12 km), limit 02h00, tj. do godz. 15:00.

META: WEJHEROWO Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni)

LIMIT: 4 godziny tj. do godziny 17:00 dnia 20.05.2023 r.

 

WIOSENNA DYCHA 10 km+

Dystans 10,6 km+, przewyższenie +/- 300 m, limit na ukończenie dystansu: 3 godz.
START: WEJHEROWO Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni), data 20.05.2023 r. godzina 14:00

META: WEJHEROWO Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Wejherowie ul. Sobieskiego 277C (wejście od ul. Przyjaźni)

LIMIT: 3 godziny tj. do godziny 17:00 dnia 20.05.2023 r.

 

 • Na punktach odżywczych będą: napoje chłodzące, przekąski, słodycze, owoce, napoje regenerujące i napoje ciepłe, Na wybranych punktach będą ciepłe posiłki.

 

PRZEPAKI / DEPOZYT

 • Organizator przewiduje przepaki dla trasy Poranek na Plaży na PKT3 Jezioro Dobre (60 km) oraz PKT6 Władysławowo (109 km) oraz dla trasy W Blasku Księżyca 100 km+ na PKT2 Władysławowo (49 km) gdzie można zostawić swoje rzeczy potrzebne na danym etapie zawodów.
 • W Centrum zawodów każdy uczestnik zawodów może pozostawić depozyt.
 • Worki na przepaki / depozyt będą wydane w Biurze Zawodów podczas rejestracji.
 • Pojemność worków to do 60l. Limit wagowy przepaku to 1 lub 2 osobne przepaki ( w zależności od dystansu) – każdy do 3 kg/osobę
 • Pamiętaj, aby nie oddawać depozytu bez oznaczenia go swoim numerem startowym.
 • Worki na określony przepak mają określony kolor lub określoną kolorem naklejkę. Upewnij się, że dobrze rozłożyłeś swoje depozyty.
 • Przepaki zwiezione z punktów kontrolnych, będzie można odbierać na punktach depozytowych w godzinach ich funkcjonowania lub w Centrum Zawodów, w miejscu wyznaczonym przez Biuro Zawodów, nie wcześniej niż około 3 h po limicie czasu danego punktu.
 • Wydanie przepaku / depozytu następuje wyłącznie za okazaniem numeru startowego lub dowodu osobistego.
 • Przepaki / depozyty nie odebrane do końca trwania imprezy będą utylizowane.
 • Przepaki / depozyty nie będą wysyłane drogą pocztową.
 • Prosimy nie umieszczać w przepakach / depozytach rzeczy kosztownych, dokumentów, itp.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie przepaku / depozytu.
 • Zabronione jest umieszczanie w workach pojemników szklanych oraz puszek z napojami.

Więcej informacji w komunikacie startowym.

 

 1. ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę https://elektronicznezapisy.pl/event/7407.htmlZgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej. Formularz zgłoszeniowy zostaje zamknięty w dniu 12.05.2023 r. Po tym terminie będzie możliwość dopisania do listy startowej w Biurze zawodów, ale bez gwarantowanego pełnego pakietu startowego oraz medalu okolicznościowego;

 

 • Limity uczestników w poszczególnych dystansach:

PORANEK NA PLAŻY: 150 osób;

W BLASKU KSIĘŻYCA: 200 osób;

– RZEŚKI RANEK: 200 osób;

SŁONECZNE POPOŁUDNIE : 300 osób;

WIOSENNA DYCHA: 150 osób.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu UCZESTNIKÓW.
 • W przypadku zgłoszenia więcej osób niż przewiduje limit UCZESTNIKÓW, pierwszeństwo zgłoszenia ma osoba, która wcześniej opłaciła startowe. Pozostałym zgłoszonym poza limitem zostanie zwrócona opłata;
 • Każdy UCZESTNIK biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. UCZESTNIK podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

 

 1. OPŁATY:

 • Wpisowe za udział w biegu jest zależne od terminu rejestracji oraz dystansu:

 

PORANEK NA PLAŻY (dystans 160 km+)

 • Termin do 31.08.2022 roku – wpisowe 220 PLN;
 • Termin do 02.01.2023 roku – wpisowe 270 PLN;
 • Termin do 31.03.2023 roku – wpisowe 320 PLN;
 • Termin do 12.05.2023 roku – wpisowe 370 PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 420 PLN.

 

W BLASKU KSIĘŻYCA (dystans 100 km+)

 • Termin do 31.08.2022 roku – wpisowe 180 PLN;
 • Termin do 02.01.2023 roku – wpisowe 220 PLN;
 • Termin do 31.03.2023 roku – wpisowe 260 PLN;
 • Termin do 12.05.2023 roku – wpisowe 300 PLN
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 340 PLN.

 

RZEŚKI RANEK (dystans 45 km+)

 • Termin do 31.08.2022 roku – wpisowe 140 PLN;
 • Termin do 02.01.2023 roku – wpisowe 180 PLN;
 • Termin do 31.03.2023 roku – wpisowe 220 PLN;
 • Termin do 12.05.2023 roku – wpisowe 260 PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 300 PLN.

 

 SŁONECZNE POPOŁUDNIE (dystans 22 km+)

 • Termin do 31.08.2022 roku – wpisowe 80 PLN;
 • Termin do 02.01.2023 roku – wpisowe 120 PLN;
 • Termin do 31.03.2023 roku – wpisowe 160 PLN;
 • Termin do 12.05.2023 roku – wpisowe 200 PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 240 PLN.

 

WIOSENNA DYCHA (dystans 10 km+) 

 • Termin do 31.08.2022 roku – wpisowe 60 PLN;
 • Termin do 02.01.2023 roku – wpisowe 90 PLN;
 • Termin do 31.03.2023 roku – wpisowe 120 PLN;
 • Termin do 12.05.2023 roku – wpisowe 150 PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 180 PLN.

 

 • PRZEPISANIE PAKIETU NA INNEGO ZAWODNIKA:

W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z organizatorem do dnia 15.04.2023 r.  istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25 zł.

 • ZWROT OPŁATY STARTOWEJ:

Istnieje możliwość rezygnacji z biegu. Zwrot opłaty startowej jest możliwy jedynie w szczególnych sytuacjach. W zależności od terminu rezygnacji wysokość zwrotu będzie różna.

 • rezygnacja do dnia 31.10.2022 r. – zwrot 100% wpłaconego wpisowego,
 • rezygnacja do dnia 31.12.2022 r. – zwrot 80% wpłaconego wpisowego,
 • rezygnacja do dnia 28.02.2023 r. – zwrot 50% wpłaconego wpisowego,
 • w przypadku rezygnacji po 28.02.2023 r. – brak możliwości zwrotu wpisowego
 • Rezygnację z zawodów z podaniem przyczyny należy zgłosić mailowo na adres: biuro@ultra-way.pl
 • Zamówione i opłacone koszulki mogą być odebrane jedynie w biurze zawodów przez Uczestnika lub osobę upoważnioną. Nie będzie możliwości wysyłania koszulek, czy pakietów pocztą.
 • Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach oraz nie przerzuca wpisowego na inne/kolejne zawody.
 • Organizator nie przenosi wpisowego na inne zawody oraz nie wysyła pakietów startowych.
 • Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.

 

ZMIANA DYSTANSU (TRASY):

Zawodnik zgłoszony i opłacony może zmienić trasę – poprzez informację mailową z Organizatorem – jednak nie później niż do 15 kwietnia 2023 r. Organizator nie zwraca różnicy wpisowego, gdy takowa występuje przy przenosinach na trasę krótszą. Przenosząc się na trasy dłuższe, uczestnik jest zobowiązany do uregulowania różnicy w wysokości wpisowego (z okresu jego wpłaty). Nie ma możliwości przeniesienia różnicy wpisowego na poczet zamówionej koszulki technicznej. Przepisanie się pomiędzy trasami będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc na danej trasie.

 • Faktury za bieg wystawiane będą na żądanie, w terminie do 2 tygodni od dnia zakończenia imprezy. W celu zgłoszenia zapotrzebowania prosimy o przesłanie wiadomości z tytułem FAKTURA wraz ze wszystkimi danymi na adres e-mail: biuro@ultra-way.pl z adresu mailowego podanego przy rejestracji.

 

 1. KLASYFIKACJE:

We wszystkich biegach Festiwalu Biegowego ULTRA WAY zostaną wyróżnione następujące klasyfikacje:

 • OPEN Mężczyzn
 • OPEN Kobiet
 • Wiekowa mężczyzn:

M2 – 18 – 29 lat

M3 – 30 – 39 lat

M4 – 40 – 49 lat

M5 – 50 – 59 lat

M6 – 60 i powyżej 

 

 • Wiekowa kobiet:

K2 – 18 – 29 lat

K3 – 30 – 39 lat

K4 – 40 – 49 lat

K5 – 50 – 59 lat

K6 – 60 i powyżej 

 

WAŻNE:

 • Klasyfikacja OPEN nie pokrywa się z klasyfikacją wiekową.
 • O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 

 1. NAGRODY:

W wyżej wymienionych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe oraz nagrody dla 3 pierwszych zawodników w kategorii OPEN Mężczyzn i OPEN Kobiet oraz 3 pierwszych zawodników w pozostałych kategoriach. Wielkość nagród zależy od hojności sponsorów. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika na oficjalnym zakończeniu imprezy.

 

 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

 

PORANEK NA PLAŻY (DYSTANS 160 km+)

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe;
 • Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;
 • Kurtka wiatrówka;
 • Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami);
 • Folia NRC;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Dowód tożsamości;
 • Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne);
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

ZALECANE:

 • czapka, gaz pieprzowy, kurs trasy (dostarczony przez organizatora) wgrany w zegarek, telefon lub inne urządzenie do nawigacji, mapę trasy (do ściągnięcia ze strony organizatora).

 

W BLASKU KSIĘŻYCA (100 km+):

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe;
 • Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;
 • Kurtka wiatrówka;
 • Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami);
 • Folia NRC;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Dowód tożsamości;
 • Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne);
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

ZALECANE:

 • czapka, gaz pieprzowy, kurs trasy (dostarczony przez organizatora) wgrany w zegarek, telefon lub inne urządzenie do nawigacji, mapę trasy (do ściągnięcia ze strony organizatora).

 

RZEŚKI RANEK (45 km+):

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe;
 • Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;
 • Folia NRC;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Dowód tożsamości;
 • Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne);
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

 

SŁONECZNE POPOŁUDNIE (22 km+):

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

 

WIOSENNA DYCHA (10 km+)

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Numer startowy wraz z chipem;

 

Uwaga!! Wyposażenie obowiązkowe należy posiadać przy sobie przez cały czas biegu.

 

 1. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • Niezapomniane wrażenia i miłą atmosferę;
 • Profesjonalny pomiar czasu;
 • Zabezpieczenie oraz pomoc medyczną (w czasie trwania biegu);
 • Numer startowy, który należy umieścić w widocznym miejscu z przodu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie biegu;
 • Obsługę fotograficzną w czasie BIEGU;
 • Punkty odżywcze na trasie (napoje i lekkie przekąski – szczegółowa lista produktów dostępnych na takich punktach zostanie podana w komunikacie startowym);
 • nagrody rzeczowe co najmniej dla trzech najlepszych UCZESTNIKÓW na każdym z dystansów;
 • Medal dla osób, które ukończą bieg w określonym limicie czasu;
 • Depozyt;
 • Możliwość zakupu dedykowanej koszulki technicznej.

 

 1. COVID

Akceptując Regulamin i biorąc udział w wydarzeniu FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAY uczestnik oświadcza, że na dzień rejestracji w biurze zawodów:

 • UCZESTNIK dostosuje się do aktualnie obowiązujących na dzień startu w zawodach, przepisów sanitarno – epidemiologicznych.
 • Nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby.
 • Jego stan zdrowia nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, kaszel, utrata smaku czy węchu.
 • Zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa ustalonych na czas wydarzenia.
 • Jednocześnie uczestnik oświadcza, iż jest świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne uczestnictwo w Festiwalu Biegowym ULTRA WAY w obecnej sytuacji epidemiologicznej.
 • UCZESTNIK zgadza się na zakrywanie ust i nosa w każdej strefie zawodów (biuro zawodów, start/meta, punkt gastronomiczny- przy odbiorze posiłku, punkt żywieniowy) oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do w/w stref o ile będą tego wymagały przepisy sanitarno – epidemiologiczne.
 • ORGANIZATOR jest uprawniony do pomiaru temperatury ciała uczestników.
 • Każdy UCZESTNIK jest zobowiązany przy odbiorze pakietu dostarczyć wypełnioną kartę zdrowia, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem imprezy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016.(RODO).
 • W przypadku niedopełnienia obowiązku UCZESTNIK nie otrzyma pakietu startowego.
 • Karta zdrowia i treści oświadczeń są dostępne do pobrania na stronie organizatora.
 • Pakiet startowy można odebrać osobiście, jak również przez osobę do tego upoważnioną. W tym celu należy przedłożyć przy odbiorze w biurze zawodów upoważnienie do odbioru (druk znajduje się na stronie internetowej). W biurze nie będzie możliwości druku powyższych dokumentów.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zawody odbędą się, jeśli pozwolą na to aktualnie obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

 • Każdy UCZESTNIK zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, zasad przedstawionych w komunikatach oraz zasad wydawanych przez organizatora w trakcie trwania imprezy. UCZESTNIK, który nie będzie stosował się do zaleceń i próśb ORGANIZATORA może zostać zdyskwalifikowany i proszony o opuszczenie miejsc organizacji imprezy. ORGANIZATOR w porozumieniu z medykami zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprez osoby które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, jednakże ze względów bezpieczeństwa ORGANIZATOR może przerwać lub zmienić trasę. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA lub zmiany terminu. W sytuacji przerwania zawodów klasyfikacja UCZESTNICY nastąpi na podstawie międzyczasów na ostatnim punkcie kontrolnym.
 • UCZESTNICY startują na własną odpowiedzialność.
 • Za zejście z trasy (skracanie) i wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami UCZESTNIK zostanie zdyskwalifikowany.
 • Jeżeli UCZESTNIK wycofa się z BIEGU, musi niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym organizatora.
 • Organizator nie zapewnia transportu z miejsca przerwania/wycofania z BIEGU na miejsce STARTU/ METY.
 • Każdy UCZESTNIK zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu UCZESTNIKOWI w razie wypadku. Nieudzielenie pomocy innemu UCZESTNIKOWI skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją.
 • Zawodnicy mają prawo wnieść oficjalny protest, który należy składać mailowo w terminie do 48 godz. po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników do sędziego głównego zawodów. Protest można wnieść po opłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN. Po rozpatrzeniu protestu na korzyść wnoszącego, kaucja zostanie zwrócona.
 • ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do 30 pakietów startowych na potrzeby promocji biegu.
 • ORGANIZATOR nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii UCZESTNIKÓW .
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do ORGANIZATORA.
 • KIJE można używać na całej trasie.
 • Osoby wspierające nie mogą towarzyszyć w biegu zawodnikowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów.

 

CZYNNOŚCI ZAKAZANE

Zawodnicy mogą zostać zdyskwalifikowani lub ukarani czasowo w każdym momencie zawodów za następujące działania:

 • Skracanie wyznaczonej trasy.
 • Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego.
 • Brak obowiązkowego wyposażenia.
 • Wyrzucanie śmieci na trasę rajdu.
 • Korzystanie z zewnętrznego wsparcia poza punktami odżywczymi.
 • Bieganie z osobami, które nie są zarejestrowanymi na dany bieg zawodnikami.
 • Oszustwa (używanie transportu, zamiennych biegaczy i inne).
 • Nienoszenie numeru startowego we właściwym miejscu.
 • Kontynuowanie biegu po zakończonym limicie czasu.
 • Doping lub używanie zakazanych środków.
 • Niesportowe zachowanie
 • Określenie wysokości kar czasowych ustala Sędzia Główny zawodów.
 • Za brak jakiegokolwiek z elementów obowiązkowego wyposażenia określa się karę czasową w wysokości – minimum 15 min/każdy element.
 • Kary czasowe zostają doliczone do wyniku przebycia trasy lub zawodnik może być wstrzymany przez sędziego przed metą celem odbycia kary czasowej.

 

SZACUNEK DLA INNYCH

 • Zawodników prosimy o wyrozumiałość dla wolontariuszy i obsługi zawodów. Oni nie śpią tak samo jak zawodnicy