REGULAMIN FESTIWALU BIEGOWEGO ULTRA WAY

 

 

 • ORGANIZATORZY: 
 • FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAY zwane dalej BIEGIEM, jest imprezą  sportową organizowaną przez Stowarzyszenie ULTRA WAY, Fundację ULTRA WAY, MOSiR Rumia zwanymi dalej ORGANIZATOREM, ze wsparciem Rady Miasta Rumia oraz we współpracy z najbliższymi przyjaciółmi ze środowiska biegowego. 

  Osoby funkcyjne w trakcie zawodów: 

  Dyrektor zawodów: Dariusz Rewers +48 506 708 704 

  Sędzia główny: Maciej Zakrzewski +48 503 060 728 

  Kierownik centrum zawodów: Maciej Król +48 604 785 555 

  Kierownik biura zawodów: Magdalena Dopka +48 508 150 445 

  Kierownik wolontariatu: Katarzyna Soszyńska +48 512 255 220 

  Kierownik tras: Jerzy Gniotyński +48 505 083 527 

  1. CELE: 

  Popularyzacja biegania jako formy aktywnej turystyki; 

  Rywalizacja sportowa; 

  Propagowanie zdrowego trybu życia i edukacji ekologicznej; 

  Popularyzacja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Puszczy Darżlubskiej oraz  regionu Kaszub i Pomorza; 

  Promocja atrakcyjnych terenów Trójmiasta i Małego Trójmiasta Kaszubskiego; Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

  Integracja środowiska pomorskich biegaczy. 

  1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

  FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAY odbędzie się na pięciu dystansach: PORANEK NA PLAŻY 160 km+.  

  Start dnia 27.05.2022 r. o godzinie 11:00.  

  START i META usytuowane będą w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w  Rumi. 

  Limit na pokonanie dystansu 30 godzin. 

  W BLASKU KSIĘŻYCA 100 km+

  Start dnia 27.05.2022 r. o godzinie 23:00. 

  START odbędzie się nieopodal Jeziora Dobrego, koło drogi wojewódzkiej nr 218. Na  start zawodników dowiozą autokary sprzed Szkoły Podstawowej nr 10, ul. Górnicza  19 w Rumi. 

  META usytuowana będzie w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w Rumi. Limit na pokonanie dystansu 18 godzin. 

  RZEŚKI RANEK 50 km+.  

  Start dnia 28.05.2022 r. o godzinie 07:00.  

  START i META usytuowane będą w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w  Rumi. 

  Limit na pokonanie dystansu 10 godzin. 

  SŁONECZNE POPOŁUDNIE 22 km+.  

  Start dnia 28.05.2022 o godzinie 13:00. 

  START i META usytuowane będą w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w  Rumi. 

  Limit na pokonanie dystansu 4 godziny. 

  BIEG DLA 10 – 10 km+

  Bieg pod patronatem Dyrektora SP nr 10. START dnia 28.05.2022 o godzinie 14:00. START i META usytuowane będą w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w  Rumi. 

  Limit na pokonanie dystansu 3 godziny. 

  Linia startowa zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału  startera dla każdego dystansu. 

  Organizator biegu zastrzega sobie prawo do nieznacznej korekty trasy i dystansu biegu. BIURO ZAWODÓW mieścić się będzie w Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi, przy ul.  Górniczej 19 w Rumi. 

  . Odbiór pakietów wg niniejszego planu: 

  Czwartek 26.05.2022 r. 

  W godzinach 17:00 – 20:00: pakiety na biegi: PORANEK NA PAŻY, W BLASKU  KSIĘŻYCA, RZEŚKI RANEK, SŁONECZNE POPOŁUDNIE i BIEG DLA 10; Piątek 27.05.2022 r. 

  W godzinach 9:00 – 11:00: pakiety na bieg: PORANEK NA PLAŻY,

  W godzinach 18:00 – 21:00: pakiety na biegi: W BLASKU KSIĘŻYCA, RZEŚKI  RANEK, SŁONECZNE POPOŁUDNIE i BIEG DLA 10; 

  Sobota 28.05.2022 r. 

  W godzinach 10:00 – 12:00: pakiety na biegi: SŁONECZNE POPOŁUDNIE i BIEG  DLA 10. 

  1. TRASA 

  Trasa wszystkich dystansów będzie przebiegać w większości ścieżkami leśnymi i  drogami gruntowymi oraz krótkimi odcinkami utwardzonymi, przy czym możliwe są  odcinki przebiegające wzdłuż dróg publicznych i innych, którymi odbywa się  regularny ruch drogowy, wymagające szczególnej ostrożności ze strony Uczestnika; 

  Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi  oznaczeniami organizatora; 

  Szczegóły znakowania trasy podane będą w komunikacie technicznymOrganizator zapewni uczestnikom tracki tras do wgrania w zegarki, telefony lub inne  urządzenia służące do nawigacji.  

  1. ZASADY UCZESTNICTWA: 

  Udział w zawodach może wziąć każda pełnoletnia osoba ( w Biegu dla 10 limit wieku  od 16 lat ), która: zgłosi się do biegu poprzez formularz zgłoszeniowy, uiści opłatę startową  oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność  (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U.  Nr 101 poz. 1095) – dla potrzeb niniejszego REGULAMINU zwana dalej UCZESTNIKIEM. 

  ORGANIZATOR informuje, że dane osobowe UCZESTNIKA przy zgłoszeniu zapisu  przy użyciu formularza na stronie niniejszego regulaminu są przekazywane przez Uczestnika  bezpośrednio podmiotowi organizującemu formularz do zapisów i pomiar czasu (wszelkie  dane tego podmiotu jak i polityka wykorzystania danych osobowych dostępne są na stronie 

  https://elektronicznezapisy.pl/). Dane, po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną  przekazane ORGANIZATOROWI na podstawie zawartej pomiędzy podmiotem  organizującym zapisy a ORGANIZATOREM umowy o powierzenie danych osobowych.  

  ORGANIZATOR wykorzysta przekazane mu dane osobowe, zgodnie  z obowiązującymi przepisami, zakresem udzielonej przez UCZESTNIKA zgody, wyłącznie do  celów związanych z realizacją BIEGU, w szczególności w zakresie zapisów (publikacja  danych na liście startowej publicznie dostępnej), przygotowania pakietów startowych,  podania wyników (w tym na stronie BIEGU, stronie podmiotu organizującemu formularz do  zapisów, mediach społecznościowych, wywieszonych publicznie w strefie mety, stronach o  

  tematyce biegowej/sportowej, stronach i profilach w mediach społecznościowych partnerów i  sponsorów BIEGU), informacji dotyczących biegu podawanych na portalach  społecznościowych, innych celach bezpośrednio związanych z organizacją i promocją  BIEGU, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród.  

  Ponadto przy wydawaniu pakietów startowych UCZESTNIK otrzyma od  ORGANIZATORA szczegółową informację o przetwarzaniu jego danych osobowych, (przy  czym dane te będą wykorzystane wyłącznie w celach przewidzianych  w niniejszym REGULAMINIE) oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych  (w zakresie przewidzianym niniejszym REGULAMINEM) przez ORGANIZATORA, przy czym  wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych przez  ORGANIZATORA pozwala na zorganizowanie uczestnictwa UCZESTNIKA w BIEGU, w tym klasyfikacji, zatem brak zgody uniemożliwi UCZESTNIKOWI wzięcie udziału  w BIEGU. Dane osobowe UCZESTNIKA będą przetwarzane przez ORGANIZATORA w  następujących celach: przygotowania, realizacji BIEGU i zapewnienia udziału w nim  Uczestnika, w tym wszystkich czynności przygotowawczych, takich jak przygotowanie  pakietów startowych, a następnie ogłoszenia wyników zawodów i informowania o przebiegu  BIEGU – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO), wypełnienia obowiązków prawnych  ciążących na Organizatorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ewentualnego ustalenia,  dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem  ORGANIZATORA – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe UCZESTNIKA  są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawodów, w zakresie przygotowania,  udziału UCZESTNIKA w BIEGU, ogłoszenia wyników, informowania o przebiegu BIEGU – przez okres niezbędny do realizacji tych czynności, a w przypadku informowania o  przebiegu, również po realizacji BIEGU, przez okres, w którym ORGANIZATOR będzie  organizował kolejne edycje BIEGU, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących  na ORGANIZATORZE – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez  ORGANIZATORA, w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres  przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Odbiorcami danych  osobowych UCZESTNIKA mogą być podmioty współpracujące  z Organizatorem przy organizacji Biegu. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane  do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

  UCZESTNIK ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli  przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA odbywa się na podstawie prawnie 

  uzasadnionego interesu, to UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. UCZESTNIK prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych ORGANIZATOROWI bądź  podmiotowi organizującemu zapisy, będzie brak możliwości przygotowania i zapewnienia  uczestnictwa w BIEGU dla danego UCZESTNIKA. ORGANIZATOR nie będzie podejmować  decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym  profilowaniu, które wywoływałoby wobec UCZESTNIKA skutki prawne lub w podobny sposób  znacząco na UCZESTNIKA wpływało.  

  Każdy UCZESTNIK dokonując zapisu na BIEG wyraża zgodę na nieodpłatną publikację  wizerunku, w szczególności wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klubu sportowego, w  tym w relacjach z BIEGU zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach  promocyjnych ORGANIZATORA, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na  stronach www i w mediach społecznościowych

  1. UCZESTNICY: 

  Start w zawodach ma charakter dobrowolny; 

  UCZESTNIK jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na  stronie zapisów BIEGU lub dokonać osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów lub w  innym wskazanym przez ORGANIZATORA miejscu (podczas rejestracji przed  startem – o ile pozostaną miejsca). Zgłoszenie wygasa  w przypadku braku wpłaty wpisowego w wynikającym z Regulaminu terminie; 

  UCZESTNIK jest zobowiązany wpłacić wpisowe przed startem w wysokości zgodnej  z REGULAMINEM, w terminie przewidzianym w REGULAMINIE. Potwierdzenie  opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów; 

  Każdy UCZESTNIK startuje w zawodach na własną odpowiedzialność.  W BIEGU mogą uczestniczyć jedynie osoby, które są w odpowiednim stanie zdrowia,  w szczególności wymaganym dla zawodów takich jak BIEG. Każdy UCZESTNIK  dokonuje oceny swojego stanu zdrowia we własnym zakresie; 

  Każdy UCZESTNIKBIEGU, najpóźniej w dniu startu musi mieć ukończone 18 lat ( w  przypadku Biegu Beg dla 10 – 10km+ – musi mieć ukończone 16 lat); 

  Każdy UCZESTNIK przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział  w BIEGU wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą  naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie wypadkami, w tym w związku 

  z faktem, iż trasa BIEGU w dużej mierze prowadzi przez las, a także możliwość  odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci; 

  Każdy UCZESTNIK przed przystąpieniem do zawodów składa ORGANIZATOROWI  osobiście pisemne oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych  do startu w zawodach i o starcie wyłącznie na własną odpowiedzialność, według  wzoru ORGANIZATORA, dostępnego na wniosek UCZESTNIKA w drodze e 

  mailowej oraz w biurze zawodów. Złożenie takiego oświadczenia jest warunkiem  uczestnictwa w zawodach – ORGANIZATOR może odmówić udziału w zawodach w  przypadku braku złożenia oświadczenia; 

  Przez zarejestrowanie udziału w BIEGU, UCZESTNIK tym samym oświadcza,  iż zrzeka się roszczeń odnośnie dochodzenia odszkodowania od ORGANIZATORA w  razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy odszkodowania z innego tytułu, w  związku z BIEGIEM; 

  Wszyscy UCZESTNICY zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez  ORGANIZATORA, przestrzegać zasad ruchu drogowego i bezwzględnie stosować  się do jego poleceń jak i poleceń osób przez ORGANIZATORA wyznaczonych; 

  Podczas odprawy technicznej, która zostanie udostępniona w dniu 13.01.2022 o  godzinie 20.00 na stronie https://www.facebook.com/FestiwalBiegowyULTRAWAY  uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych szczególnych niebezpieczeństwach  na trasie; 

  Organizator przewiduje możliwość uczestnictwa z psem, z zastrzeżeniem, że  właściciel powinien być zaopatrzony w uprząż dla psa (ze względu na zwierzęta w  lesie, kwestie bezpieczeństwa na drodze etc.) oraz zachować szczególną uwagę, aby  pies nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa innych Uczestników BIEGU; 

  Potwierdzeniem uczestnictwa jest nadanie numeru startowego zawodnikowi; Uczestnicy zawodów ubezpieczają się, w szczególności od NNW, we własnym  zakresie. 

  1. POMIAR CZASU I PUNKTY KONTROLNE: 

  Podstawą klasyfikacji w zawodach jest elektroniczny pomiar czasu wykonany za  pomocą otrzymanego w biurze zawodów chipa. Na starcie, punktach kontrolnych oraz mecie  biegu będą znajdować się maty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika. Ponadto  na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne, jak i osoby kontrolujące / 

  sprawdzające. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik musi zostać odnotowany na  wszystkich punktach kontrolnych. Trasa biegu przewiduje stałe punkty kontrolne oraz lotne,  które nie będą znane zawodnikom.


  1. NUMERY STARTOWE: 

  Przez czas trwania wyścigu, uczestnicy muszą biec z odsłoniętym numerem  startowym tak, aby był widoczny dla sędziego, jak i osób kontrolujących na trasie. 

  1. LIMITY CZASOWE ORAZ PUNKTY ODŻYWCZE / PRZEPAKI: Na trasie biegu, będą ustawione punkty odżywcze oraz punkty nawadniania – które  jednocześnie są punktami kontrolnymi z limitami czasowymi na cały bieg oraz odcinki.  Przekroczenie ustalonego czasu, będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika. 

  PORANEK NA PLAŻY 

  Dystans 162,4 km, przewyższenie: +/- 3560 m, limit na ukończenie dystansu: 30 godz. START: RUMIA, SP nr 10, data 27.05.2022 r. godzina 11:00 

  Punkt 1: Zbychowo (19,8 km), limit 04h00, tj. do godz. 15:00; 

  Punkt 2: Reda Betlejem (36,9 km), limit 08h00, tj. do godz. 19:00; 

  Punkt 3: Jezioro Dobre (60,2 km), limit 11h00, tj. do godz. 22:00; 

  Punkt 4: Krokowa (85,8 km), limit 16h00, tj. do godz. 03:00; 

  Punkt 5: Władysławowo (111,4 km), limit 20h00, tj. do godz. 07:00; 

  Punkt 6: Rzucewo (126 km), limit 24h00, tj. do godz. 11:00; 

  Punkt 7 Reda Marianowo (149,6 km), limit 28h00, tj. do godz. 15:00. 

  META: Rumia, SP nr 10 

  LIMIT: 30 godz. tj. do godziny 17.00 dnia 28.05.2022 r. 

  W BLASKU KSIĘŻYCA 

  Dystans 102,6 km, przewyższenie +/- 1920 m, limit na ukończenie dystansu: 18 godz. START: Parking leśny nieopodal Jeziora Dobrego, koło drogi wojewódzkiej nr 218.  data 27.05.2021 r. godzina 23:00 

  UWAGA!! Na start zawodników dowiozą autokary sprzed Szkoły Podstawowej nr 10,  ul. Górnicza 19 w Rumi., – więcej w komunikacie technicznym 

  Punkt 1: Krokowa (25,6 km), limit 04h00, tj do godz. 03:00; 

  Punkt 2: Władysławowo (51,2 km), limit 08h00, tj. do godz. 07:00; 

  Punkt 3: Rzucewo (65,8 km), limit 12h00, tj. do godz. 11:00; 

  Punkt 4: Reda Marianowo (89,4 km), limit 16h00, tj. do godz. 15:00; 

  META: Rumia SP nr 10

  LIMIT: 18 godz. tj. do godziny 17:00 dnia 28.05.2022 r. 

  RZEŚKI RANEK 

  Dystans 50,4 km, przewyższenie +/- 1530 m, limit na ukończenie dystansu: 10 godz. START: RUMIA, SP nr 10, data 28.05.2022 r. godzina 07:00 

  Punkt 1: Zbychowo (19,8 km), limit 04h00, tj. do godz. 11:00; 

  Punkt 2: Reda Marianowo (37,7 km), limit 08h00, tj. do godz. 15:00; 

  META: RUMIA, SP nr 10 

  LIMIT: 10 godz. tj. do godziny 17:00 dnia 28.05.2022 r. 

  SŁONECZNE POPOŁUDNIE 

  Dystans 21,7 km+, przewyższenie +/- 1235,5 m, limit na ukończenie dystansu: 4 godz. START: RUMIA, SP nr 10, data 28.05.2022 r. godzina 13:00 

  Punkt 1: Stara Piła (13,8 km), limit 02h00, tj. do godz. 15:00. 

  META: RUMIA, SP nr 10 

  LIMIT: 4 godz. tj. do godziny 17:00 dnia 28.05.2022 r. 

  BIEG DLA 10 

  Dystans 10,5 km+, przewyższenie +/- 565,6 m, limit na ukończenie dystansu: 3 godz. START: RUMIA, SP nr 10, data 28.05.2022 r. godzina 14:00 

  META: RUMIA, SP nr 10 

  LIMIT: 3 godz. tj. do godziny 17:00 dnia 28.05.2022 r. 

  Na punktach odżywczych będą: napoje chłodzące, przekąski, słodycze, owoce,  napoje regenerujące i napoje ciepłe, Na wybranych punktach będą ciepłe posiłki. Organizator przewiduje przepak dla trasy W Blasku Księżyca 100 km+ na PKT2  Władysławowo (51,2 km) oraz dla trasy Poranek na Plaży na PKT3 Jezioro Dobre  (60,2 km) oraz PKT6 Władysławowo (111,4 km). 

  Więcej informacji w komunikacie startowym

  1. ZGŁOSZENIA: 

  Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę  https://elektronicznezapisy.pl/event/6329/strona.html. Zgłoszenie internetowe jest ważne po  dokonaniu opłaty startowej. Formularz zgłoszeniowy zostaje zamknięty  w dniu 13.05.2021 r. Po tym terminie będzie możliwość dopisania do listy startowej w Biurze 

  zawodów, ale bez gwarantowanego pełnego pakietu startowego oraz medalu okolicznościowego; 

  Limity uczestników w poszczególnych dystansach: 

  PORANEK NA PLAŻY: 200 osób; 

  W BLASKU KSIĘŻYCA: 200 osób; 

  – RZEŚKI RANEK: 300 osób; 

  SŁONECZNE POPOŁUDNIE : 200 osób; 

  BIEG DLA 10: 100 osób. 

  Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu. 

  W przypadku zgłoszenia więcej osób niż przewiduje limit UCZESTNIKÓW, pierwszeństwo  zgłoszenia ma osoba, która wcześniej opłaciła startowe. Pozostałym zgłoszonym poza  limitem zostanie zwrócona opłata; 

  Każdy UCZESTNIK biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. UCZESTNIK  podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.  

  1. OPŁATY: 

  Wpisowe za udział w biegu jest zależne od terminu rejestracji oraz dystansu:  

  PORANEK NA PLAŻY (dystans 160 km+)  

  Termin do 31.10.2021 roku – wpisowe 200 PLN; 

  Termin do 31.12.2021 roku – wpisowe 250 PLN; 

  Termin do 31.03.2022 roku – wpisowe 300 PLN; 

  Termin do 13.05.2022 roku – wpisowe 350 PLN; 

  Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 400 PLN. 

  W BLASKU KSIĘŻYCA (dystans 100 km+) 

  Termin do 31.10.2021 roku – wpisowe 160 PLN; 

  Termin do 31.12.2021 roku – wpisowe 200 PLN; 

  Termin do 31.03.2022 roku – wpisowe 240 PLN; 

  Termin do 13.05.2022 roku – wpisowe 280 PLN 

  Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 320 PLN. 

  RZEŚKI RANEK (DYSTANS 50 km+) 

  Termin do 31.10.2021 roku – wpisowe 120 PLN;

  Termin do 31.12.2021 roku – wpisowe 160 PLN; 

  Termin do 31.03.2022 roku – wpisowe 200 PLN; 

  Termin do 13.05.2022 roku – wpisowe 240 PLN; 

  Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 280 PLN. 

  SŁONECZNE POPOŁUDNIE (dystans 22 km+)  

  Termin do 31.10.2021 roku – wpisowe 80 PLN; 

  Termin do 31.12.2021 roku – wpisowe 120 PLN; 

  Termin do 31.03.2022 roku – wpisowe 160 PLN; 

  Termin do 13.05.2022 roku – wpisowe 200 PLN; 

  Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 240 PLN. 

  BIEG DLA 10 (10 km+)  

  Termin do 31.10.2021 roku – wpisowe 60 PLN; 

  Termin do 31.12.2021 roku – wpisowe 90 PLN; 

  Termin do 31.03.2022 roku – wpisowe 120 PLN; 

  Termin do 13.05.2022 roku – wpisowe 150 PLN; 

  Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 180 PLN. 

  Dodatkowo podczas zapisów każdy uczestnik może z własnej woli i według własnego  uznania dopłacić kwotę 20 zł na rzecz Fundacji Hospicyjnej prowadzącej Hospicjum  ks. E. Dutkiewicza ul. Chodowieckiego 10; 80-208 Gdańsk; www.fundacjahospicyjna.pl 

  W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z organizatorem do dnia 30.04.2022  r. istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę. 

  W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z biegu. Uczestnikowi,  który zrezygnuje z udziału w imprezie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego wg  następujących zasad:  

  • rezygnacja do dnia 31.12.2021 r. – zwrot 100% wpłaconego wpisowego, rezygnacja do dnia 28.02.2022 r. – zwrot 50% wpłaconego wpisowego, w przypadku rezygnacji po 28.02.2022 r. – brak możliwości zwrotu wpisowego 

  Faktury za bieg wystawiane będą na żądanie, w terminie do 2 tygodni od dnia  zakończenia imprezy. W celu zgłoszenia zapotrzebowania prosimy o przesłanie  wiadomości z tytułem FAKTURA wraz ze wszystkimi danymi na adres E-mail:  kontakt@ultra-way.pl z adresu mailowego podanego przy rejestracji.


  1. KLASYFIKACJE: 

  We wszystkich biegach Festiwalu Biegowego ULTRA WAY zostaną wyróżnione następujące  klasyfikacje: 

  OPEN Mężczyzn 

  OPEN Kobiet  

  Wiekowa mężczyzn: 

  M2 – 18 – 29 lat  

  M3 – 30 – 39 lat  

  M4 – 40 – 49 lat  

  M5 – 50 – 59 lat 

  M6 – 60 i powyżej  

  Wiekowa kobiet: 

  K2 – 18 – 29 lat  

  K3 – 30 – 39 lat  

  K4 – 40 – 49 lat  

  K5 – 50 – 59 lat 

  K6 – 60 i powyżej  

  Mieszkanka powiatu wejherowskiego 

  Mieszkaniec powiatu wejherowskiego 

  WAŻNE:  

  Klasyfikacja OPEN nie pokrywa się z klasyfikacją powiatu Wejherowskiego i  klasyfikacją wiekową. 

  O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 

  1. 13. NAGRODY: 

  Przewidziane są nagrody rzeczowe lub finansowe w wyżej wymienionych kategoriach.  Nagrody dla 3 pierwszych zawodników w kategorii OPEN Mężczyzn  i OPEN Kobiet oraz 3 pierwszych zawodników w pozostałych kategoriach. Wielkość nagród  zależy od hojności sponsorów. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika na  oficjalnym zakończeniu imprezy.  

  1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE: 

  PORANEK NA PLAŻY (DYSTANS 160 km+) 

  Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym  numerem startowym 

  Strój dopasowany do warunków atmosferycznych; 

  Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe; 

  Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów; 

  Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do  organizatora; 

  Kurtka wiatrówka; 

  Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami); 

  Folia NRC; 

  Numer startowy wraz z chipem; 

  Dowód tożsamości; 

  Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne); Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków). ZALECANE:  

  czapka, gaz pieprzowy, kurs trasy (dostarczony przez organizatora) wgrany w  zegarek, telefon lub inne urządzenie do nawigacji, mapę trasy (do ściągnięcia ze  strony organizatora). 

  W BLASKU KSIĘŻYCA (100 km+): 

  Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym  numerem startowym 

  Strój dopasowany do warunków atmosferycznych; 

  Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe; 

  Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów; 

  Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do  organizatora; 

  Kurtka wiatrówka; 

  Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami); 

  Folia NRC; 

  Numer startowy wraz z chipem; 

  Dowód tożsamości; 

  Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne); Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków). ZALECANE: 

  czapka, gaz pieprzowy, kurs trasy (dostarczony przez organizatora) wgrany w  zegarek, telefon lub inne urządzenie do nawigacji, mapę trasy (do ściągnięcia ze  strony organizatora). 

  RZEŚKI RANEK (50 km+): 

  Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym  numerem startowym 

  Strój dopasowany do warunków atmosferycznych; 

  Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe; 

  Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów; 

  Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do  organizatora; 

  Folia NRC; 

  Numer startowy wraz z chipem; 

  Dowód tożsamości; 

  Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne); Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków). 

  SŁONECZNE POPOŁUDNIE (22 km+): 

  Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym  numerem startowym 

  Strój dopasowany do warunków atmosferycznych; 

  Numer startowy wraz z chipem; 

  Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków). 

  BIEG DLA 10 (10 km+): 

  Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym  numerem startowym 

  Strój dopasowany do warunków atmosferycznych; 

  Numer startowy wraz z chipem; 

  Uwaga!! Wyposażenie obowiązkowe należy posiadać przy sobie przez cały czas biegu. 

  1. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

  Niezapomniane wrażenia i miłą atmosferę; 

  Profesjonalny pomiar czasu;

  Zabezpieczenie oraz pomoc medyczną (w czasie trwania biegu); 

  Numer startowy, który należy umieścić w widocznym miejscu z przodu w celu  zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie biegu; 

  Obsługę fotograficzną w czasie BIEGU; 

  Punkty odżywcze na trasie (napoje i lekkie przekąski – szczegółowa lista produktów  dostępnych na takich punktach zostanie podana w komunikacie startowym); nagrody rzeczowe co najmniej dla trzech najlepszych Uczestników na każdym  z dystansów; 

  Medal dla osób, które ukończą bieg w określonym limicie czasu; 

  Depozyt; 

  Możliwość zakupu dedykowanej koszulki technicznej. 

  1. COVID 

  Akceptując Regulamin i biorąc udział w wydarzeniu FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAY  uczestnik oświadcza, że na dzień rejestracji w biurze zawodów: 

  UCZESTNIK oświadcza, że dostosuje się do aktualnie obowiązujących na dzień  startu w zawodach, przepisów sanitarno – epidemiologicznych. 

  Nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków  najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia  widocznych oznak choroby. 

  Jego stan zdrowia nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona  temperatura, kaszel, utrata smaku czy węchu. 

  Zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa  ustalonych na czas wydarzenia. 

  Jednocześnie uczestnik oświadcza, iż jest świadomy pełnej odpowiedzialności za  dobrowolne uczestnictwo w Festiwalu Biegowym ULTRA WAY w obecnej sytuacji  epidemiologicznej. 

  Uczestnik zgadza się na zakrywanie ust i nosa w każdej strefie zawodów (biuro  zawodów, start/meta, punkt gastronomiczny- przy odbiorze posiłku, punkt  żywieniowy) oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do w/w stref o ile będą tego  wymagały przepisy sanitarno – epidemiologiczne. 

  Organizator jest uprawniony do pomiaru temperatury ciała uczestników. Każdy UCZESTNIK jest zobowiązany przy odbiorze pakietu dostarczyć wypełnioną kartę zdrowia, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem imprezy oraz  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia  27.04.2016.(RODO). 

  W przypadku niedopełnienia obowiązku Uczestnik nie otrzyma pakietu startowego. Karta zdrowia i treści oświadczeń są dostępne do pobrania na stronie organizatora). Pakiet startowy można odebrać osobiście, jak również przez osobę do tego  

  upoważnioną. W tym celu należy przedłożyć przy odbiorze w biurze zawodów  upoważnienie do odbioru (druk znajduje się na stronie internetowej). W biurze nie  będzie możliwości druku powyższych dokumentów. 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

  Zawody odbędą się, jeśli pozwolą na to aktualnie obowiązujące przepisy sanitarno epidemiologiczne. 

  Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, zasad  przedstawionych w komunikatach oraz zasad wydawanych przez organizatora w  trakcie trwania imprezy. Uczestnik który nie będzie stosował się do zaleceń i próśb  organizatora może zostać zdyskwalifikowany i proszony o opuszczenie miejsc  organizacji imprezy. Organizator w porozumieniu z medykami zastrzega sobie  możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprez osoby które wykazują objawy  chorobowe lub są w złym stanie fizycznym. 

  Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, jednakże ze względów  bezpieczeństwa ORGANIZATOR może przerwać lub zmienić trasę.  ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn  niezależnych od ORGANIZATORA lub zmiany terminu. W sytuacji przerwania  zawodów klasyfikacja UCZESTNICY nastąpi na podstawie międzyczasów na  ostatnim punkcie kontrolnym.  

  UCZESTNICY startują na własną odpowiedzialność.  

  Za zejście z trasy (skracanie) i wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego  miejscami UCZESTNIK zostanie zdyskwalifikowany.  

  Jeżeli UCZESTNIK wycofa się z BIEGU, musi niezwłocznie poinformować  telefonicznie o tym organizatora.  

  Organizator nie zapewnia transportu z miejsca przerwania/wycofania z BIEGU na  miejsce STARTU/ METY. 

  Każdy UCZESTNIK zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu  UCZESTNIKOWI w razie wypadku. Nieudzielenie pomocy innemu UCZESTNIKOWI  skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją.

  Zawodnicy mają prawo wnieść oficjalny protest, który należy składać mailowo w  terminie do 48 godz. po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników do sędziego  głównego zawodów. Protest można wnieść po opłaceniu kaucji w wysokości 200  PLN. Po rozpatrzeniu protestu na korzyść wnoszącego, kaucja zostanie zwrócona. 

  ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do 30 pakietów startowych na potrzeby  promocji biegu. 

  ORGANIZATOR nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii  UCZESTNIKÓW .  

  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do ORGANIZATORA. KIJE można używać na całej trasie. 

  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie  trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i  organizatorów.