REGULAMIN FESTIWALU BIEGOWEGO ULTRA WAY

 

 

 1. ORGANIZATORZY:

FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAY zwane dalej BIEGIEM, jest imprezą

sportową organizowaną przez Stowarzyszenie ULTRA WAY, Fundację ULTRA WAY, MOSiR Rumia zwanymi dalej ORGANIZATOREM, ze wsparciem Rady Miasta Rumia oraz we współpracy z najbliższymi przyjaciółmi ze środowiska biegowego.

Osoby funkcyjne w trakcie zawodów:

 • Dyrektor zawodów: Dariusz Rewers +48 506 708 704
 • Sędzia główny: Maciej Zakrzewski +48 503 060 728
 • Kierownik centrum zawodów: Maciej Król +48 604 785 555
 • Kierownik biura zawodów: Magdalena Dopka +48 508 150 445
 • Kierownik wolontariatu: Katarzyna Soszyńska +48 512 255 220 
 • Kierownik tras: Jerzy Gniotyński +48 505 083 527

 

 1. CELE:
  • Popularyzacja biegania jako formy aktywnej turystyki;
  • Rywalizacja sportowa;
  • Propagowanie zdrowego trybu życia i edukacji ekologicznej;
  • Popularyzacja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Puszczy Darżlubskiej oraz regionu Kaszub i Pomorza;
  • Promocja atrakcyjnych terenów Trójmiasta i Małego Trójmiasta Kaszubskiego;
  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  • Integracja środowiska pomorskich biegaczy.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAYodbędzie się na pięciu dystansach:

 • PORANEK NA PLAŻY 160 km+.

Start dnia 27.05.2022 r. o godzinie 11:00. 

START i META usytuowane będą w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w Rumi.

Limit na pokonanie dystansu 30 godzin.

 • W BLASKU KSIĘŻYCA 100 km+.

Start dnia 27.05.2022 r. o godzinie 23:00.

START odbędzie się nieopodal Jeziora Dobrego, koło drogi wojewódzkiej nr 218. Na start zawodników dowiozą autokary sprzed Szkoły Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w Rumi.

META usytuowana będzie w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w Rumi.

Limit na pokonanie dystansu 18 godzin.

 • RZEŚKI RANEK 50 km+.

Start dnia 28.05.2022 r. o godzinie 07:00. 

START i META usytuowane będą w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w Rumi.

Limit na pokonanie dystansu 10 godzin.

 • SŁONECZNE POPOŁUDNIE 22 km+.

Start dnia 28.05.2022 o godzinie 13:00.

START i META usytuowane będą w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w Rumi.

Limit na pokonanie dystansu 4 godziny.

 • BIEG DLA 10 – 10 km+.

Bieg pod patronatem Dyrektora SP nr 10. START dnia 28.05.2022 o godzinie 14:00.  START i META usytuowane będą w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w Rumi.

Limit na pokonanie dystansu 3 godziny.

 

Linia startowa zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału

startera dla każdego dystansu.

 

Organizator biegu zastrzega sobie prawo do nieznacznej korekty trasy i dystansu biegu. 

BIURO ZAWODÓW mieścić się będzie w Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi, przy ul.

Górniczej 19 w Rumi.

. Odbiór pakietów wg niniejszego planu:

 • Czwartek 26.05.2022 r.

W godzinach 17:00 – 20:00: pakiety na biegi: PORANEK NA PAŻY, W BLASKU

KSIĘŻYCA, RZEŚKI RANEK, SŁONECZNE POPOŁUDNIE i BIEG DLA 10;  Piątek 27.05.2022 r. 

W  godzinach 9:00 – 11:00: pakiety na bieg: PORANEK NA PLAŻY, 

W godzinach  18:00 – 21:00: pakiety na biegi: W BLASKU KSIĘŻYCA, RZEŚKI

RANEK, SŁONECZNE POPOŁUDNIE i BIEG DLA 10;  Sobota 28.05.2022 r. 

W godzinach 10:00 – 12:00: pakiety na biegi: SŁONECZNE POPOŁUDNIE i BIEG DLA 10.

 

 1. TRASA
  • Trasa wszystkich dystansów będzie przebiegać w większości ścieżkami leśnymi i drogami gruntowymi oraz krótkimi odcinkami utwardzonymi, przy czym możliwe są odcinki przebiegające wzdłuż dróg publicznych i innych, którymi odbywa się regularny ruch drogowy, wymagające szczególnej ostrożności ze strony Uczestnika;
  • Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora;
  • Szczegóły znakowania trasy podane będą w komunikacie technicznym.
  • Organizator zapewni uczestnikom tracki tras do wgrania w zegarki, telefony lub inne urządzenia służące do nawigacji.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA:

Udział w zawodach może wziąć każda pełnoletnia osoba ( w Biegu dla 10 limit wieku od 16 lat ), która: zgłosi się do biegu poprzez formularz zgłoszeniowy, uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095) – dla potrzeb niniejszego REGULAMINU zwana dalej UCZESTNIKIEM.

ORGANIZATOR informuje, że dane osobowe UCZESTNIKA przy zgłoszeniu zapisu przy użyciu formularza na stronie niniejszego regulaminu są przekazywane przez Uczestnika bezpośrednio podmiotowi organizującemu formularz do zapisów i pomiar czasu (wszelkie dane tego podmiotu jak i polityka wykorzystania danych osobowych dostępne są na stronie https://elektronicznezapisy.pl/). Dane, po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane ORGANIZATOROWI na podstawie zawartej pomiędzy podmiotem organizującym zapisy a ORGANIZATOREM umowy o powierzenie danych osobowych. 

                        ORGANIZATOR      wykorzysta        przekazane       mu       dane       osobowe,       zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, zakresem udzielonej przez UCZESTNIKA zgody, wyłącznie do celów związanych z realizacją BIEGU, w szczególności w zakresie zapisów (publikacja danych na liście startowej publicznie dostępnej), przygotowania pakietów startowych, podania wyników (w tym na stronie BIEGU, stronie podmiotu organizującemu formularz do zapisów, mediach społecznościowych, wywieszonych publicznie w strefie mety, stronach o tematyce biegowej/sportowej, stronach i profilach w mediach społecznościowych partnerów i sponsorów BIEGU), informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych, innych celach bezpośrednio związanych z organizacją i promocją BIEGU, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród. 

Ponadto przy wydawaniu pakietów startowych UCZESTNIK otrzyma od ORGANIZATORA szczegółową informację o przetwarzaniu jego danych osobowych, (przy czym dane te będą wykorzystane wyłącznie w celach przewidzianych  w niniejszym REGULAMINIE) oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych  (w zakresie przewidzianym niniejszym REGULAMINEM) przez ORGANIZATORA, przy czym wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych przez ORGANIZATORA pozwala na zorganizowanie uczestnictwa UCZESTNIKA w BIEGU, w tym klasyfikacji, zatem brak zgody uniemożliwi UCZESTNIKOWI wzięcie udziału w BIEGU. Dane osobowe UCZESTNIKA będą przetwarzane przez ORGANIZATORA w następujących celach: przygotowania, realizacji BIEGU i zapewnienia udziału w nim Uczestnika, w tym wszystkich czynności przygotowawczych, takich jak przygotowanie pakietów startowych, a następnie ogłoszenia wyników zawodów i informowania o przebiegu BIEGU – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem ORGANIZATORA – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe UCZESTNIKA są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawodów, w zakresie przygotowania, udziału UCZESTNIKA w BIEGU, ogłoszenia wyników, informowania o przebiegu BIEGU – przez okres niezbędny do realizacji tych czynności, a w przypadku informowania o przebiegu, również po realizacji BIEGU, przez okres, w którym ORGANIZATOR będzie organizował kolejne edycje BIEGU, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ORGANIZATORZE – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez ORGANIZATORA, w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych UCZESTNIKA mogą być podmioty współpracujące 

z Organizatorem przy organizacji Biegu. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  UCZESTNIK ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. UCZESTNIK prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych ORGANIZATOROWI bądź podmiotowi organizującemu zapisy, będzie brak możliwości przygotowania i zapewnienia uczestnictwa w BIEGU dla danego UCZESTNIKA. ORGANIZATOR nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec UCZESTNIKA skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na UCZESTNIKA wpływało. 

Każdy UCZESTNIK dokonując zapisu na BIEG wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w szczególności wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klubu sportowego, w tym w relacjach z BIEGU zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych ORGANIZATORA, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w mediach społecznościowych.

 

 1. UCZESTNICY:
  • Start w zawodach ma charakter dobrowolny;
  • UCZESTNIK jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie zapisów BIEGU lub dokonać osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów lub w innym wskazanym przez ORGANIZATORA miejscu (podczas rejestracji przed

startem – o ile pozostaną miejsca). Zgłoszenie wygasa  w przypadku braku wpłaty wpisowego w wynikającym z Regulaminu terminie;

 • UCZESTNIK jest zobowiązany wpłacić wpisowe przed startem w wysokości zgodnej z REGULAMINEM, w terminie przewidzianym w REGULAMINIE. Potwierdzenie opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów;
 • Każdy UCZESTNIK   startuje w         zawodach         na        własną odpowiedzialność. 

W BIEGU mogą uczestniczyć jedynie osoby, które są w odpowiednim stanie zdrowia, w szczególności wymaganym dla zawodów takich jak BIEG. Każdy UCZESTNIK dokonuje oceny swojego stanu zdrowia we własnym zakresie;

 • Każdy UCZESTNIKBIEGU, najpóźniej w dniu startu musi mieć ukończone 18 lat ( w przypadku Biegu Beg dla 10 – 10km+ – musi mieć ukończone 16 lat);
 • Każdy UCZESTNIK przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w BIEGU wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie wypadkami, w tym w związku 

z faktem, iż trasa BIEGU w dużej mierze prowadzi przez las, a także możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci;

 • Każdy UCZESTNIK przed przystąpieniem do zawodów składa ORGANIZATOROWI osobiście pisemne oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o starcie wyłącznie na własną odpowiedzialność, według wzoru ORGANIZATORA, dostępnego na wniosek UCZESTNIKA w drodze emailowej oraz w biurze zawodów. Złożenie takiego oświadczenia jest warunkiem uczestnictwa w zawodach – ORGANIZATOR może odmówić udziału w zawodach w przypadku braku złożenia oświadczenia;
 • Przez zarejestrowanie udziału w BIEGU, UCZESTNIK tym samym oświadcza, iż zrzeka się roszczeń odnośnie dochodzenia odszkodowania od ORGANIZATORA w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy odszkodowania z innego tytułu, w związku z BIEGIEM;
 • Wszyscy UCZESTNICY zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez ORGANIZATORA, przestrzegać zasad ruchu drogowego i bezwzględnie stosować się do jego poleceń jak i poleceń osób przez ORGANIZATORA wyznaczonych;
 • Podczas odprawy technicznej, która zostanie udostępniona w dniu 13.01.2022 o godzinie 20.00 na stronie https://www.facebook.com/FestiwalBiegowyULTRAWAY uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych szczególnych niebezpieczeństwach na trasie;
 • Organizator przewiduje możliwość uczestnictwa z psem, z zastrzeżeniem, że właściciel powinien być zaopatrzony w uprząż dla psa (ze względu na zwierzęta w lesie, kwestie bezpieczeństwa na drodze etc.) oraz zachować szczególną uwagę, aby pies nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa innych Uczestników BIEGU;
 • Potwierdzeniem uczestnictwa jest nadanie numeru startowego zawodnikowi;
 • Uczestnicy zawodów ubezpieczają się, w szczególności od NNW, we własnym zakresie.

 

 1. POMIAR CZASU I PUNKTY KONTROLNE:

Podstawą klasyfikacji w zawodach jest elektroniczny pomiar czasu wykonany za pomocą otrzymanego w biurze zawodów chipa. Na starcie, punktach kontrolnych oraz mecie biegu będą znajdować się maty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika. Ponadto na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne, jak  i osoby kontrolujące / sprawdzające. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik musi zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych. Trasa biegu przewiduje stałe punkty kontrolne oraz lotne, które nie będą znane zawodnikom. 

 

 1. NUMERY STARTOWE:

Przez czas trwania wyścigu, uczestnicy muszą biec z odsłoniętym numerem startowym tak, aby był widoczny dla sędziego, jak i osób kontrolujących na trasie.

  

 1. LIMITY CZASOWE ORAZ PUNKTY ODŻYWCZE / PRZEPAKI:

Na trasie biegu, będą ustawione punkty odżywcze oraz punkty nawadniania – które jednocześnie są punktami kontrolnymi z limitami czasowymi na cały bieg oraz odcinki.

Przekroczenie ustalonego czasu, będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika.

 

PORANEK NA PLAŻY  

Dystans 162,4 km, przewyższenie: +/- 3560 m, limit na ukończenie dystansu: 30 godz.

START: RUMIA, SP nr 10, data 27.05.2022 r. godzina 11:00

Punkt 1: Zbychowo (19,8 km), limit 04h00, tj. do godz. 15:00;

Punkt 2: Reda Betlejem (36,9 km), limit 08h00, tj. do godz. 19:00;

Punkt 3: Jezioro Dobre (60,2 km), limit 11h00, tj. do godz. 22:00;

Punkt 4: Krokowa (85,8 km), limit 16h00, tj. do godz. 03:00;

Punkt 5: Władysławowo  (111,4 km), limit 20h00, tj. do godz. 07:00;

Punkt 6: Rzucewo (126 km), limit 24h00, tj. do godz. 11:00;

Punkt 7 Reda Marianowo (149,6 km), limit 28h00, tj. do godz. 15:00.

META: Rumia, SP nr 10 

LIMIT: 30 godz. tj. do godziny 17.00 dnia 28.05.2022 r.

 

W BLASKU KSIĘŻYCA  

Dystans 102,6 km, przewyższenie +/- 1920 m, limit na ukończenie dystansu: 18 godz. START: Parking leśny nieopodal Jeziora Dobrego, koło drogi wojewódzkiej nr 218. data 27.05.2021 r. godzina 23:00

UWAGA!! Na start zawodników dowiozą autokary sprzed Szkoły Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w Rumi., – więcej w komunikacie technicznym Punkt 1: Krokowa (25,6 km), limit 04h00, tj do godz. 03:00;

Punkt 2: Władysławowo (51,2 km), limit 08h00, tj. do godz. 07:00;

Punkt 3: Rzucewo (65,8 km), limit 12h00, tj. do godz. 11:00;

Punkt 4: Reda Marianowo (89,4 km), limit 16h00, tj. do godz. 15:00;

META: Rumia SP nr 10 

LIMIT: 18 godz. tj. do godziny 17:00 dnia 28.05.2022 r.

 

RZEŚKI RANEK

Dystans 50,4 km, przewyższenie +/- 1530 m, limit na ukończenie dystansu: 10 godz.

START: RUMIA, SP nr 10, data 28.05.2022 r. godzina 07:00

Punkt 1: Zbychowo (19,8 km), limit 04h00, tj. do godz. 11:00;

Punkt 2: Reda Marianowo (37,7 km), limit 08h00, tj. do godz. 15:00;

META: RUMIA, SP nr 10 

LIMIT: 10 godz. tj. do godziny 17:00 dnia 28.05.2022 r.

       

SŁONECZNE POPOŁUDNIE 

Dystans 21,7 km+, przewyższenie +/- 1235,5 m, limit na ukończenie dystansu: 4 godz.

START: RUMIA, SP nr 10, data 28.05.2022 r. godzina 13:00 Punkt 1: Stara Piła (13,8 km), limit 02h00, tj. do godz. 15:00.

META: RUMIA, SP nr 10 

LIMIT: 4 godz. tj. do godziny 17:00 dnia 28.05.2022 r.

 

BIEG DLA 10

Dystans 10,5 km+, przewyższenie +/- 565,6 m, limit na ukończenie dystansu: 3 godz.

START: RUMIA, SP nr 10, data 28.05.2022 r. godzina 14:00

META: RUMIA, SP nr 10 

LIMIT: 3 godz. tj. do godziny 17:00 dnia 28.05.2022 r.

 

 • Na punktach odżywczych będą: napoje chłodzące, przekąski, słodycze, owoce, napoje regenerujące i napoje ciepłe, Na wybranych punktach będą ciepłe posiłki.
 • Organizator przewiduje przepak dla trasy W Blasku Księżyca 100 km+ na PKT2 Władysławowo (51,2 km) oraz dla trasy Poranek na Plaży na PKT3 Jezioro Dobre (60,2 km) oraz PKT6 Władysławowo (111,4 km).

Więcej informacji w komunikacie startowym.

 

 1. ZGŁOSZENIA:
 • Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę https://elektronicznezapisy.pl/event/6329/strona.html. Zgłoszenie internetowe jest ważne po

         dokonaniu        opłaty        startowej.         Formularz         zgłoszeniowy         zostaje        zamknięty 

w dniu 13.05.2021 r. Po tym terminie będzie możliwość dopisania do listy startowej  w Biurze zawodów,    ale       bez       gwarantowanego          pełnego            pakietu startowego       oraz     medalu okolicznościowego;

 

 • Limity uczestników w poszczególnych dystansach:
  • PORANEK NA PLAŻY: 200 osób;
  • W BLASKU KSIĘŻYCA: 200 osób;
  • RZEŚKI RANEK: 300 osób;
  • SŁONECZNE POPOŁUDNIE : 200 osób; – BIEG DLA 10: 100 osób.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.
 • W przypadku zgłoszenia więcej osób niż przewiduje limit UCZESTNIKÓW, pierwszeństwo zgłoszenia ma osoba, która wcześniej opłaciła startowe. Pozostałym zgłoszonym poza limitem zostanie zwrócona opłata;
 • Każdy UCZESTNIK biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. UCZESTNIK podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

 

 1. OPŁATY:
 • Wpisowe za udział w biegu jest zależne od terminu rejestracji oraz dystansu:

 

PORANEK NA PLAŻY (dystans 160 km+) 

 • Termin do 31.10.2021 roku – wpisowe 200 PLN;
 • Termin do 30.12.2021 roku – wpisowe 250 PLN;
 • Termin do 30.03.2022 roku – wpisowe 300 PLN;
 • Termin do 13.05.2022 roku – wpisowe 350 PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 400 PLN.

 

W BLASKU KSIĘŻYCA (dystans 100 km+)

 • Termin do 31.10.2021 roku – wpisowe 160 PLN;
 • Termin do 30.12.2021 roku – wpisowe 200 PLN;
 • Termin do 30.03.2022 roku – wpisowe 240 PLN;
 • Termin do 13.05.2022 roku – wpisowe 280 PLN
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 320 PLN.

 

RZEŚKI RANEK (DYSTANS 50 km+)

 • Termin do 31.10.2021 roku – wpisowe 120 PLN;
 • Termin do 30.12.2021 roku – wpisowe 160 PLN;
 • Termin do 30.03.2022 roku – wpisowe 200 PLN;
 • Termin do 13.05.2022 roku – wpisowe 240 PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 280 PLN.

 

 SŁONECZNE POPOŁUDNIE (dystans 22 km+) 

 • Termin do 31.10.2021 roku – wpisowe 80 PLN;
 • Termin do 30.12.2021 roku – wpisowe 120 PLN;
 • Termin do 30.03.2022 roku – wpisowe 160 PLN;
 • Termin do 13.05.2022 roku – wpisowe 200 PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 240 PLN.

 

BIEG DLA 10 (10 km+)  

 • Termin do 31.10.2021 roku – wpisowe 60 PLN;
 • Termin do 30.12.2021 roku – wpisowe 90 PLN;
 • Termin do 30.03.2022 roku – wpisowe 120 PLN;
 • Termin do 13.05.2022 roku – wpisowe 150 PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 180 PLN.

 

 • Dodatkowo podczas zapisów każdy uczestnik może z własnej woli i według własnego uznania dopłacić kwotę 20 zł na rzecz Fundacji Hospicyjnej prowadzącej Hospicjum ks.         Dutkiewicza     ul.       Chodowieckiego          10;       80-208 Gdańsk; www.fundacjahospicyjna.pl 
 • W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z organizatorem do dnia 30.04.2022
 1. istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę.
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z biegu. Uczestnikowi, który zrezygnuje z udziału w imprezie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego wg następujących zasad:
  • rezygnacja do dnia 31.12.2021 r. – zwrot 100% wpłaconego wpisowego,
  • rezygnacja do dnia 28.02.2022 r. – zwrot 50% wpłaconego wpisowego,
  • w przypadku rezygnacji po 28.02.2022 r. – brak możliwości zwrotu wpisowego
 • Faktury za bieg wystawiane będą na żądanie, w terminie do 2 tygodni od dnia zakończenia imprezy. W celu zgłoszenia zapotrzebowania prosimy o przesłanie wiadomości z tytułem FAKTURA wraz ze wszystkimi danymi na adres E-mail:

kontakt@ultra-way.pl z adresu mailowego podanego przy rejestracji.

 

 1. KLASYFIKACJE:

We wszystkich biegach Festiwalu Biegowego ULTRA WAY zostaną wyróżnione następujące klasyfikacje:

 • OPEN Mężczyzn
 • OPEN Kobiet
 • Wiekowa mężczyzn:

M2 – 18 – 29 lat  M3 – 30 – 39 lat  M4 – 40 – 49 lat  M5 – 50 – 59 lat 

M6 – 60 i powyżej  

 

 • Wiekowa kobiet: K2 – 18 – 29 lat

K3 – 30 – 39 lat 

K4 – 40 – 49 lat 

K5 – 50 – 59 lat

K6 – 60 i powyżej  

 

 • Mieszkanka powiatu wejherowskiego
 • Mieszkaniec powiatu wejherowskiego

 

WAŻNE: 

 • Klasyfikacja OPEN nie pokrywa się z klasyfikacją powiatu Wejherowskiego i klasyfikacją wiekową.
 • O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 

 1. NAGRODY:

Przewidziane są nagrody rzeczowe lub finansowe w wyżej wymienionych kategoriach. Nagrody      dla       3       pierwszych       zawodników    w         kategorii           OPEN Mężczyzn  i OPEN Kobiet oraz 3 pierwszych zawodników w pozostałych kategoriach. Wielkość nagród zależy od hojności sponsorów. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika na oficjalnym zakończeniu imprezy. 

 

 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

 

PORANEK NA PLAŻY (DYSTANS 160 km+)

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszymnumerem startowym

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe;
 • Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;
 • Kurtka wiatrówka;
 • Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami);
 • Folia NRC;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Dowód tożsamości;
 • Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne);  Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

ZALECANE: 

 • czapka, gaz pieprzowy, kurs trasy (dostarczony przez organizatora) wgrany w zegarek, telefon lub inne urządzenie do nawigacji, mapę trasy (do ściągnięcia ze strony organizatora).

 

W BLASKU KSIĘŻYCA (100 km+):

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszymnumerem startowym

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe;
 • Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;
 • Kurtka wiatrówka;
 • Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami);
 • Folia NRC;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Dowód tożsamości;
 • Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne);  Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

ZALECANE: 

 • czapka, gaz pieprzowy, kurs trasy (dostarczony przez organizatora) wgrany w zegarek, telefon lub inne urządzenie do nawigacji, mapę trasy (do ściągnięcia ze strony organizatora).

 

RZEŚKI RANEK (50 km+):

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszymnumerem startowym

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe;
 • Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;
 • Folia NRC;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Dowód tożsamości;
 • Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne);  Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

 

SŁONECZNE POPOŁUDNIE (22 km+):

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszymnumerem startowym

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

 

BIEG DLA 10 (10 km+):

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszymnumerem startowym

 Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;  Numer startowy wraz z chipem;

 

Uwaga!! Wyposażenie obowiązkowe należy posiadać przy sobie przez cały czas biegu.

 

 1. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
 • Niezapomniane wrażenia i miłą atmosferę;
 • Profesjonalny pomiar czasu;
 • Zabezpieczenie oraz pomoc medyczną (w czasie trwania biegu);
 • Numer startowy, który należy umieścić w widocznym miejscu z przodu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie biegu;
 • Obsługę fotograficzną w czasie BIEGU;
 • Punkty odżywcze na trasie (napoje i lekkie przekąski – szczegółowa lista produktów dostępnych na takich punktach zostanie podana w komunikacie startowym);
 • nagrody rzeczowe co najmniej dla trzech najlepszych Uczestników na każdym z dystansów;
 • Medal dla osób, które ukończą bieg w określonym limicie czasu;
 • Depozyt;
 • Możliwość zakupu dedykowanej koszulki technicznej.

 

 1. COVID

Akceptując Regulamin i biorąc udział w wydarzeniu FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAY uczestnik oświadcza, że na dzień rejestracji w biurze zawodów:

 • UCZESTNIK oświadcza, że dostosuje się do aktualnie obowiązujących na dzień startu w zawodach, przepisów sanitarno – epidemiologicznych.
 • Nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby.
 • Jego stan zdrowia nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, kaszel, utrata smaku czy węchu.
 • Zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa ustalonych na czas wydarzenia.
 • Jednocześnie uczestnik oświadcza, iż jest świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne uczestnictwo w Festiwalu Biegowym ULTRA WAY w obecnej sytuacji epidemiologicznej.
 • Uczestnik zgadza się na zakrywanie ust i nosa w każdej strefie zawodów (biuro zawodów, start/meta, punkt gastronomiczny- przy odbiorze posiłku, punkt żywieniowy) oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do w/w stref o ile będą tego wymagały przepisy sanitarno – epidemiologiczne.
 • Organizator jest uprawniony do pomiaru temperatury ciała uczestników.
 • Każdy UCZESTNIK jest zobowiązany przy odbiorze pakietu dostarczyć wypełnioną kartę zdrowia, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem imprezy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia

27.04.2016.(RODO).

 • W przypadku niedopełnienia obowiązku Uczestnik nie otrzyma pakietu startowego.
 • Karta zdrowia i treści oświadczeń są dostępne do pobrania na stronie organizatora).
 • Pakiet startowy można odebrać osobiście, jak również przez osobę do tego upoważnioną. W tym celu należy przedłożyć przy odbiorze w biurze zawodów upoważnienie do odbioru (druk znajduje się na stronie internetowej). W biurze nie będzie możliwości druku powyższych dokumentów.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zawody odbędą się, jeśli pozwolą na to aktualnie obowiązujące przepisy sanitarno-

epidemiologiczne.

 

 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, zasad przedstawionych w komunikatach oraz zasad wydawanych przez organizatora w trakcie trwania imprezy. Uczestnik który nie będzie stosował się do zaleceń i próśb organizatora może zostać zdyskwalifikowany i proszony o opuszczenie miejsc organizacji imprezy. Organizator w porozumieniu z medykami zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprez osoby które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, jednakże ze względów bezpieczeństwa ORGANIZATOR może przerwać lub zmienić trasę. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA lub zmiany terminu. W sytuacji przerwania zawodów klasyfikacja UCZESTNICY nastąpi na podstawie międzyczasów na ostatnim punkcie kontrolnym. 
 • UCZESTNICY startują na własną odpowiedzialność.
 • Za zejście z trasy (skracanie) i wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami UCZESTNIK zostanie zdyskwalifikowany.
 • Jeżeli UCZESTNIK wycofa się z BIEGU, musi niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym organizatora.
 • Organizator nie zapewnia transportu z miejsca przerwania/wycofania z BIEGU na miejsce STARTU/ METY.
 • Każdy UCZESTNIK zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu UCZESTNIKOWI w razie wypadku. Nieudzielenie pomocy innemu UCZESTNIKOWI skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją.
 • Zawodnicy mają prawo wnieść oficjalny protest, który należy składać mailowo w terminie do 48 godz. po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników do sędziego głównego zawodów. Protest można wnieść po opłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN. Po rozpatrzeniu protestu na korzyść wnoszącego, kaucja zostanie zwrócona.
 • ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do 30 pakietów startowych na potrzeby promocji biegu.
 • ORGANIZATOR nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii UCZESTNIKÓW .
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do ORGANIZATORA.
 • KIJE można używać na całej trasie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów.