REGULAMIN

Festiwalu Biegowego 

ultra way

1. ORGANIZATORZY:

FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAY zwany dalej BIEGIEM, jest imprezą sportową organizowaną przez Stowarzyszenie ULTRA WAY, zwane dalej ORGANIZATOREM, we współpracy z najbliższymi przyjaciółmi ze środowiska biegowego oraz wsparciem Urzędu Miasta Rumia, MOSiR Rumia oraz Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Osoby funkcyjne w trakcie zawodów:

 • Dyrektor zawodów: Dariusz Rewers + 48 506 708 704
 • Kierownik centrum zawodów: Łukasz Śliwiński +48 507 465 211
 • Sędzia główny: Maciej Zakrzewski +48 503 060 728
 • Kierownik biura zawodów: Magdalena Dopka +48 508 150 445
 • Kierownik tras: Jerzy Gniotyński + 48 505 083 527

2. CELE:

 • Popularyzacja biegania jako formy aktywnej turystyki;
 • Rywalizacja sportowa;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia i edukacji ekologicznej;
 • Popularyzacja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Puszczy Darżlubskiej oraz regionu Kaszub i Pomorza;
 • Promocja atrakcyjnych terenów Trójmiasta i Małego Trójmiasta Kaszubskiego;
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • Integracja środowiska pomorskich biegaczy.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAY odbędzie się na pięciu dystansach:

 • PORANEK NA PLAŻY (160 km+).

Start dnia 28.05.2021 r. o godzinie 12:00.

START i META usytuowane będą w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w Rumi.

Limit na pokonanie dystansu 30 godzin.

 • W BLASKU KSIĘŻYCA (100 km+).

Start dnia 29.05.2021 r. o godzinie 00:00.

START odbędzie się nieopodal Jeziora Dobrego, koło drogi wojewódzkiej nr 218. Na start zawodników dowiozą autokary sprzed Szkoły Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w Rumi.

META usytuowana będą w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w Rumi.

Limit na pokonanie dystansu 18 godzin.

 • RZEŚKI RANEK (50 km+).

Start dnia 29.05.2021 r. o godzinie 07:00.

START i META usytuowane będą w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w Rumi.

Limit na pokonanie dystansu 10 godzin.

 • SŁONECZNE POPOŁUDNIE (22 km+).

Start dnia 29.05.2021 o godzinie 13:00. START i META usytuowane będą w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w Rumi.

Limit na pokonanie dystansu 4 godziny.

 • BIEG DLA 10 (10 km+).

Bieg pod patronatem Dyrektora SP nr 10. START dnia 29.05.2021 o godzinie 14:00.

START i META usytuowane będą w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w Rumi.

Limit na pokonanie dystansu 3 godziny.

Linia startowa zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera dla każdego dystansu.

Organizator biegu zastrzega sobie prawo do nieznacznej korekty trasy i dystansu biegu.

BIURO ZAWODÓW mieścić się będzie w Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi, przy ul. Górniczej 19 w Rumi.

Odbiór pakietów wg niniejszego planu:

 • Czwartek 27.05.2021 r.

W godzinach 17:00 – 20:00: pakiety na biegi: PORANEK NA PLAŻY, W BLASKU KSIĘŻYCA, RZEŚKI RANEK, SŁONECZNE POPOŁUDNIE i BIEG DLA 10;

 • Piątek 28.05.2021 r.

W godzinach 9:00 – 11:00: pakiety na bieg: PORANEK NA PLAŻY,

W godzinach 17:00 – 20:00: pakiety na biegi: W BLASKU KSIĘŻYCA, RZEŚKI RANEK, SŁONECZNE POPOŁUDNIE i BIEG DLA 10;

 • Sobota 29.05.2021 r.

W godzinach 10:00 – 12:00: pakiety na biegi: SŁONECZNE POPOŁUDNIE i BIEG DLA 10.

4. TRASA

 • Trasa będzie przebiegać w większości ścieżkami leśnymi i drogami gruntowymi oraz krótkimi odcinkami utwardzonymi, przy czym możliwe są odcinki przebiegające wzdłuż dróg publicznych i innych, którymi odbywa się regularny ruch drogowy, wymagające szczególnej ostrożności ze strony Uczestnika;
 • Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora;
 • Szczegóły znakowania trasy podane będą w komunikacie technicznym.
 • Organizator zapewni uczestnikom tracki tras do wgrania w zegarki, telefony lub inne urządzenia służące do nawigacji.

5. ZASADY UCZESTNICTWA:

Udział w zawodach może wziąć każda pełnoletnia osoba ( w Biegu dla 10 limit wieku od 16 lat ), która: zgłosi się do biegu poprzez formularz zgłoszeniowy, uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095) – dla potrzeb niniejszego REGULAMINU zwana dalej UCZESTNIKIEM.

ORGANIZATOR informuje, że dane osobowe UCZESTNIKA przy zgłoszeniu zapisu przy użyciu formularza na stronie niniejszego regulaminu są przekazywane przez Uczestnika bezpośrednio podmiotowi organizującemu formularz do zapisów i pomiar czasu (wszelkie dane tego podmiotu jak i polityka wykorzystania danych osobowych dostępne są na stronie https://www.protimer.pl/) Dane, po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane ORGANIZATOROWI na podstawie zawartej pomiędzy podmiotem organizującym zapisy a ORGANIZATOREM umowy o powierzenie danych osobowych.

ORGANIZATOR wykorzysta przekazane mu dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakresem udzielonej przez UCZESTNIKA zgody, wyłącznie do celów związanych z realizacją BIEGU, w szczególności w zakresie zapisów (publikacja danych na liście startowej publicznie dostępnej), przygotowania pakietów startowych, podania wyników (w tym na stronie BIEGU, stronie podmiotu organizującemu formularz do zapisów, mediach społecznościowych, wywieszonych publicznie w strefie mety, stronach o tematyce biegowej/sportowej, stronach i profilach w mediach społecznościowych partnerów i sponsorów BIEGU), informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych, innych celach bezpośrednio związanych z organizacją i promocją BIEGU, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród.

Ponadto przy wydawaniu pakietów startowych UCZESTNIK otrzyma od ORGANIZATORA szczegółową informację o przetwarzaniu jego danych osobowych, (przy czym dane te będą wykorzystane wyłącznie w celach przewidzianych w niniejszym REGULAMINIE) oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych (w zakresie przewidzianym niniejszym REGULAMINEM) przez ORGANIZATORA, przy czym wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych przez ORGANIZATORA pozwala na zorganizowanie uczestnictwa UCZESTNIKA w BIEGU, w tym klasyfikacji, zatem brak zgody uniemożliwi UCZESTNIKOWI wzięcie udziału w BIEGU. Dane osobowe UCZESTNIKA będą przetwarzane przez ORGANIZATORA w następujących celach: przygotowania, realizacji BIEGU i zapewnienia udziału w nim Uczestnika, w tym wszystkich czynności przygotowawczych, takich jak przygotowanie pakietów startowych, a następnie ogłoszenia wyników zawodów i informowania o przebiegu BIEGU – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem ORGANIZATORA – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe UCZESTNIKA są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawodów, w zakresie przygotowania, udziału UCZESTNIKA w BIEGU, ogłoszenia wyników, informowania o przebiegu BIEGU – przez okres niezbędny do realizacji tych czynności, a w przypadku informowania o przebiegu, również po realizacji BIEGU, przez okres, w którym ORGANIZATOR będzie organizował kolejne edycje BIEGU, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ORGANIZATORZE – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez ORGANIZATORA, w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych UCZESTNIKA mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Biegu. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

UCZESTNIK ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. UCZESTNIK prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych ORGANIZATOROWI bądź podmiotowi organizującemu zapisy, będzie brak możliwości przygotowania i zapewnienia uczestnictwa w BIEGU dla danego UCZESTNIKA. ORGANIZATOR nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec UCZESTNIKA skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na UCZESTNIKA wpływało.

Każdy UCZESTNIK dokonując zapisu na BIEG wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w szczególności wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klubu sportowego, w tym w relacjach z BIEGU zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych ORGANIZATORA, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w mediach społecznościowych.

6. UCZESTNICY:

 • Start w zawodach ma charakter dobrowolny;
 • UCZESTNIK jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie zapisów BIEGU lub dokonać osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów lub w innym wskazanym przez ORGANIZATORA miejscu (podczas rejestracji przed startem – o ile pozostaną miejsca). Zgłoszenie wygasa w przypadku braku wpłaty wpisowego w wynikającym z Regulaminu terminie;
 • UCZESTNIK jest zobowiązany wpłacić wpisowe przed startem w wysokości zgodnej z REGULAMINEM, w terminie przewidzianym w REGULAMINIE. Potwierdzenie opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów;
 • Każdy UCZESTNIK startuje w zawodach na własną odpowiedzialność. W BIEGU mogą uczestniczyć jedynie osoby, które są w odpowiednim stanie zdrowia, w szczególności wymaganym dla zawodów takich jak BIEG. Każdy UCZESTNIK dokonuje oceny swojego stanu zdrowia we własnym zakresie;
 • Każdy UCZESTNIK BIEGU, najpóźniej w dniu startu musi mieć ukończone 18 lat ( w przypadku Biegu dla 10 – musi mieć ukończone 16 lat);
 • Każdy UCZESTNIK przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w BIEGU wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie wypadkami, w tym w związku z faktem, iż trasa BIEGU w dużej mierze prowadzi przez las, a także możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci;
 • Każdy UCZESTNIK przed przystąpieniem do zawodów składa ORGANIZATOROWI osobiście pisemne oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o starcie wyłącznie na własną odpowiedzialność, według wzoru ORGANIZATORA, dostępnego na wniosek UCZESTNIKA w drodze e-mailowej oraz w biurze zawodów. Złożenie takiego oświadczenia jest warunkiem uczestnictwa w zawodach – ORGANIZATOR może odmówić udziału w zawodach w przypadku braku złożenia oświadczenia;
 • Przez zarejestrowanie udziału w BIEGU, UCZESTNIK tym samym oświadcza, iż zrzeka się roszczeń odnośnie dochodzenia odszkodowania od ORGANIZATORA w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy odszkodowania z innego tytułu, w związku z BIEGIEM;
 • Wszyscy UCZESTNICY zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez ORGANIZATORA, przestrzegać zasad ruchu drogowego i bezwzględnie stosować się do jego poleceń jak i poleceń osób przez ORGANIZATORA wyznaczonych;
 • Podczas odprawy technicznej, która zostanie udostępniona w dniu 27.05.2021 o godzinie 20.00 na stronie www.fb.com/FestiwalBiegowyULTRAWAY/ UCZESTNICY zostaną poinformowani o możliwych szczególnych niebezpieczeństwach na trasie;
 • Organizator przewiduje możliwość uczestnictwa z psem, z zastrzeżeniem właściciel powinien być zaopatrzony w uprząż (ze względu na zwierzęta w lesie, kwestie bezpieczeństwa na drodze etc.) oraz zachować szczególną uwagę, aby pies nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa innych Uczestników BIEGU;
 • Potwierdzeniem uczestnictwa jest nadanie numeru startowego zawodnikowi;
 • Uczestnicy zawodów ubezpieczają się, w szczególności od NNW, we własnym zakresie.

7. Pomiar czasu i punkty kontrolne:

Podstawą klasyfikacji w zawodach jest elektroniczny pomiar czasu wykonany za pomocą otrzymanego w biurze zawodów chipa. Na starcie, punktach kontrolnych oraz mecie biegu będą znajdować się maty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika. Ponadto na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne, jak i osoby kontrolujące/sprawdzające. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik musi zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych. Trasa biegu przewiduje stałe punkty kontrolne oraz lotne, które nie będą znane zawodnikom.

8. Numery startowe:

Przez czas trwania wyścigu, uczestnicy muszą biec z odsłoniętym numerem startowym tak, aby był widoczny dla sędziego, jak i osób kontrolujących na trasie.

9. Limity czasowe oraz punkty odżywcze/kontrolne:

Na trasie biegu, będą ustawione punkty odżywcze oraz punkty nawadniania – które jednocześnie są punktami kontrolnymi z limitami czasowymi na cały bieg oraz odcinki. Przekroczenie ustalonego czasu, będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika.

PORANEK NA PLAŻY

Dystans 163 km+, przewyższenie: +/- 3020 m, limit na ukończenie dystansu: 30 godz

START: RUMIA, SP nr 10, data 28.05.2021 r. godzina 12:00

Punkt 1: PKT1: Zbychowo (21 km), limit 04h00, tj do godz. 16:00;

Punkt 2: PKT2: Reda I (40km), limit 08h0, tj. do godz. 20:00;

Punkt 3: PKT3: Jezioro Dobre (62km), limit 11h00, tj. do godz. 23:00;

Punkt 4: PKT4: Krokowa (91km), limit 16h00, tj. do godz. 04:00;

Punkt 5: PKT5: Władysławowo (116 km), limit 20h00, tj. do godz. 08:00;

Punkt 6: PKT6: Rzucewo (131km), limit 24h00, tj. do godz. 12:00;

Punkt 7: PKT7: Reda II (151km), limit 28h00, tj. do godz. 16:00.

META: Rumia SP nr 10 (160 km+), LIMIT 30 godz, tj. DO GODZINY 18.00 dnia 29.05.2021 r.

W BLASKU KSIĘŻYCA

Dystans 100­ km+, przewyższenie: +/- 1575 m, limit na ukończenie dystansu: 18 godz

START: Parking leśny nieopodal Jeziora Dobrego, koło drogi wojewódzkiej nr. 218. Na start zawodników dowiozą autokary sprzed Szkoły Podstawowej nr 10, ul. Górnicza 19 w Rumi., data 29.05.2021 r. godzina 00:00

Punkt 1: PKT1: Krokowa (28km), limit 04h00, tj do godz. 04:00;

Punkt 2: PKT2: Władysławowo (53km), limit 08h00, tj. do godz. 08:00;

Punkt 3: PKT3: Rzucewo (70km), limit 12h00, tj. do godz. 12:00;

Punkt 4: PKT5: Reda (88km), limit 16h00, tj. do godz. 16:00.

META: Rumia SP nr 10 (100 km+), LIMIT 18 godz, tj. DO GODZINY 18:00.

RZEŚKI RANEK

Dystans 50 km+, przewyższenie +/- 1550m, limit na ukończenie dystansu: 10 godz.

START: RUMIA, SP nr 10, data 29.05.2021 r. godzina 07:00

Punkt 1: PKT1: Zbychowo (21,4km), limit 05h00, tj. do godz. 12:00;

META: RUMIA SP nr 10 (50 km+), LIMIT: 10 godz, tj. DO GODZINY 17:00.

SŁONECZNE POPOŁUDNIE

Dystans 22 km+, przewyższenie +/- 863 m, limit na ukończenie dystansu: 4 godz.

START: RUMIA, SP nr 10, data 29.05.2021 r. godzina 13:00

Punkt 1: PKT1: Stara Piła (14,9km), limit 02h00, tj. do godz. 15:00.

META: RUMIA, SP nr 10 (22 km+), LIMIT: 4 godz, tj. DO GODZINY 17:00.

BIEG DLA 10

Dystans 10 km+, przewyższenie +/- 394 m, limit na ukończenie dystansu: 3 godz.

START: RUMIA, SP nr 10, data 29.05.2021 r. godzina 14:00

META: RUMIA, SP nr 10, (21 km+), LIMIT: 3 godz, tj. DO GODZINY 17:00.

Na punktach odżywczych będą: napoje chłodzące, przekąski, słodycze, owoce, napoje regenerujące i napoje ciepłe. Na wybranych punktach będą ciepłe posiłki.

Więcej informacji w komunikacie startowym.

10. ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę https://elektronicznezapisy.pl/event/4145/strona.html. Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej. Formularz zgłoszeniowy zostaje zamknięty w dniu 21.05.2021 r. Po tym terminie będzie możliwość dopisania do listy startowej w Biurze zawodów, ale bez gwarantowanego pełnego pakietu startowego oraz medalu okolicznościowego;

 • Limity uczestników w poszczególnych dystansach:

PORANEK NA PLAŻY: 200 osób;

W BLASKU KSIĘŻYCA: 200 osób;

RZEŚKI PORANEK: 300 osób;

SŁONECZNE POPOŁUDNIE : 250 osób;

BIEG DLA 10: 150 osób.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.
 • W przypadku zgłoszenia więcej osób niż przewiduje limit UCZESTNIKÓW, pierwszeństwo zgłoszenia ma osoba, która wcześniej opłaciła startowe. Pozostałym zgłoszonym poza limitem zostanie zwrócona opłata;
 • Każdy UCZESTNIK biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. UCZESTNIK podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

11. OPŁATY:

Wpisowe za udział w biegu jest zależne od terminu rejestracji oraz dystansu:

PORANEK NA PLAŻY (dystans 160 km+)

 • Termin do 30.11.2019 roku – wpisowe 150PLN;
 • Termin do 29.02.2020 roku – wpisowe 190PLN;
 • Termin do 30.12.2020 roku – wpisowe 230PLN;
 • Termin do 21.05.2021 roku – wpisowe 300PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 350PLN.

W BLASKU KSIĘŻYCA (dystans 100 km+)

 • Termin do 30.11.2019 roku – wpisowe 120PLN;
 • Termin do 29.02.2020 roku – wpisowe 150PLN;
 • Termin do 30.12.2020 roku – wpisowe 180PLN;
 • Termin do 21.05.2021 roku – wpisowe 240PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 300PLN.

RZEŚKI PORANEK (DYSTANS 50 km+)

 • Termin do 30.11.2019 roku – wpisowe 100PLN;
 • Termin do 29.02.2020 roku – wpisowe 130PLN;
 • Termin do 30.12.2020 roku – wpisowe 160PLN;
 • Termin do 21.05.2021 roku – wpisowe 200PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 250PLN.

 SŁONECZNE POPOŁUDNIE (dystans 22 km+)

 • Termin do 30.11.2019 roku – wpisowe 80PLN;
 • Termin do 29.02.2020 roku – wpisowe 100PLN;
 • Termin do 30.12.2020 roku – wpisowe 120PLN;
 • Termin do 21.05.2021 roku – wpisowe 140PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 200PLN.

BIEG DLA 10 (10 km)

 • Termin do 30.11.2019 roku – wpisowe 40PLN;
 • Termin do 29.02.2020 roku – wpisowe 60PLN;
 • Termin do 30.12.2020 roku – wpisowe 80PLN;
 • Termin do 21.05.2021 roku – wpisowe 100PLN;
 • Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 150PLN.

Dodatkowo przy zapisach każdy uczestnik może z własnej woli i według własnego uznania dopłacić kwotę 10, 20, 50 zł lub łącznie powyższe kwoty na rzecz Fundacji Hospicyjnej prowadzącej Hospicjum ks. E. Dutkiewicza ul. Chodowieckiego 10 80-208 Gdańsk; www.fundacjahospicyjna.pl

Przy zapisach można zamawiać koszulkę okolicznościową w cenie 80PLN w dniu zawodów cena koszulki będzie wynosić 130PLN

W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość przekazania pakietu startowego innej osobie, jednak nie później niż do 30.04.2020 r.

Rachunki za bieg wystawiane będą na żądanie, 2 tygodnie po zakończonej imprezie (drogą mailową).

W celu zgłoszenia zapotrzebowania prosimy o maila z tytułem RACHUNEK wraz ze wszystkimi danymi na adres kontakt@ultra-way.pl z adresu mailowego podanego przy rejestracji.

12. KLASYFIKACJE:

We wszystkich biegach Festiwalu Biegowego ULTRA WAY zostaną wyróżnione następujące klasyfikacje:

 • OPEN Mężczyzn
 • OPEN Kobiet
 • Wiekowa mężczyzn:
  M2 – 18 – 29 lat
  M3 – 30 – 39 lat
  M4 – 40 – 49 lat
  M5 – 50 – 59 lat
  M6 – 60 i powyżej
 • Wiekowa kobiet:
  K2 – 18 – 29 lat
  K3 – 30 – 39 lat
  K4 – 40 – 49 lat
  K5 – 50 – 59 lat
  K6 – 60 i powyżej
 • Mieszkanka powiatu wejherowskiego
 • Mieszkaniec powiatu wejherowskiego

WAŻNE:

 • Klasyfikacja OPEN nie pokrywa się z klasyfikacją powiatu Wejherowskiego i klasyfikacją wiekową.
 • Warunkiem sklasyfikowania Zawodników w danej kategorii wiekowej jest sklasyfikowanie w niej min. 3 osób. W przypadku braku wymaganej liczby osób Zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej.
 • O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

13. NAGRODY:

Przewidziane są nagrody rzeczowe lub finansowe w wyżej wymienionych kategoriach. Nagrody dla 3 pierwszych zawodników w kategorii OPEN Mężczyzn

i OPEN Kobiet oraz 3 pierwszych zawodników w pozostałych kategoriach. Wielkość nagród zależy od hojności sponsorów. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika na oficjalnym zakończeniu imprezy.

14. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

PORANEK NA PLAŻY (DYSTANS 160 km+)

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe;
 • Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;
 • Kurtka wiatrówka;
 • Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami);
 • Folia NRC;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Dowód tożsamości;
 • Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne);
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

ZALECANE:

 • czapka, gaz pieprzowy, kurs trasy (dostarczony przez organizatora) wgrany w
  zegarek, telefon lub inne urządzenie do nawigacji, mapę trasy (do ściągnięcia
  ze strony organizatora).

W BLASKU KSIĘŻYCA (100 km+):

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe;
 • Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;
 • Kurtka wiatrówka;
 • Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami);
 • Folia NRC;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Dowód tożsamości;
 • Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne);
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

ZALECANE:

 • czapka, gaz pieprzowy, kurs trasy (dostarczony przez organizatora) wgrany w
  zegarek, telefon lub inne urządzenie do nawigacji, mapę trasy (do ściągnięcia
  ze strony organizatora).

RZEŚKI RANEK (50 km+):

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe;
 • Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;
 • Folia NRC;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Dowód tożsamości;
 • Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne);
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

SŁONECZNE POPOŁUDNIE (21 km+):

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

BIEG DLA 10 (10 km+):

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Numer startowy wraz z chipem;

 15. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • Niezapomniane wrażenia i miłą atmosferę;
 • Profesjonalny pomiar czasu;
 • Zabezpieczenie oraz pomoc medyczną (w czasie trwania biegu);
 • Numer startowy, który należy umieścić w widocznym miejscu z przodu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie biegu;
 • Obsługę fotograficzną w czasie BIEGU;
 • Punkty odżywcze na trasie (napoje i lekkie przekąski – szczegółowa lista produktów dostępnych na takich punktach zostanie opublikowana w komunikacie startowym najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną datą zawodów);
 • nagrody rzeczowe co najmniej dla trzech najlepszych Uczestników na każdym
  z dystansów;
 • Medal dla osób, które ukończą bieg w określonym limicie czasu;
 • Depozyt;
 • Możliwość zakupu dedykowanej koszulki technicznej.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zawody odbędą się, jeśli pozwolą na to aktualne przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

 

Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, jednakże ze względów bezpieczeństwa ORGANIZATOR może przerwać lub zmienić trasę.

ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA lub zmiany terminu. W sytuacji przerwania zawodów klasyfikacja UCZESTNICY nastąpi na podstawie międzyczasów na ostatnim punkcie kontrolnym. UCZESTNICY startują na własną odpowiedzialność.

Za zejścia z trasy (skracanie) i wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami UCZESTNIK zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli UCZESTNIK wycofa się z BIEGU, musi niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym organizatora. Organizator nie zapewnia transportu z miejsca przerwania/wycofania z BIEGU na miejsce STARTU/ METY.

Każdy UCZESTNIK zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu UCZESTNIKOWI w razie wypadku. Nieudzielenie pomocy innemu UCZESTNIKOWI skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją.

Protesty należy składać mailowo w terminie do 48 godz. po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.

ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do 30 pakietów startowych na potrzeby promocji biegu.

ORGANIZATORZY nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii UCZESTNIKÓW.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do ORGANIZATORA.

ORGANIZATORZY nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii UCZESTNIKÓW . Ostateczna interpretacja regulaminu należy do ORGANIZATORA.

KIJE- można ich używać na całej trasie70