Regulamin

ZIMOWEGO FESTIWALU BIEGOWEGO

ULTRA WAY 2024

SPIS TREŚCI

 1. ORGANIZATORZY:

ZIMOWY FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAY zwany dalej BIEGIEM, jest imprezą sportowo – rekreacyjną organizowaną przez Fundację ULTRA WAY zwanym dalej ORGANIZATOREM we współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu w Gdyni ul. Olimpijska 5/9 oraz ze wsparciem Rady Powiatu Wejherowskiego,  Rady Gminy Wejherowo, Rady Gminy Puck, Urzędu Miejskiego w Pucku oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Osoby funkcyjne w trakcie zawodów:

 1. CELE: 

 • Popularyzacja biegania jako formy aktywnej turystyki;
 • Rywalizacja sportowa;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia i edukacji ekologicznej;
 • Popularyzacja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz regionu Kaszub i Pomorza;
 • Promocja atrakcyjnych terenów Wejherowa i Małego Trójmiasta Kaszubskiego;
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • Integracja środowiska biegaczy z różnych stron kraju.
 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

ZIMOWY FESTIWAL BIEGOWY ULTRA WAY odbędzie się w dniu 13.01.2024 r. na czterech dystansach:

 • NOCNY JELEŃ 76km+

ITRA –  3 PKT

GÓRSKIE –4 PKT

UTMB – QUALIFIER 100K

Dystans 76,91 km, przewyższenie: +/- 2686 m,

START: GDYNIA BULWAR NADMORSKI (KOŁO RYBEK), data 13.01.2024, godzina 3:00.

UWAGA!! Na start zawodników dowiozą autokary sprzed Gdyńskiego Centrum Sportu –Narodowy Stadion Rugby, Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10  – więcej w komunikacie technicznym.

META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10

LIMIT 13 godzin tj. do godziny 16:00 dnia 13.01.2024 r.

 • TROPEM RYSIA 54km+

ITRA –  2 PKT

GÓRSKIE – 3 PKT

UTMB – QUALIFIER 50M 

Dystans 54,45 km, przewyższenie: +/- 1862 m,

START i META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10, 

START: 13.01.2024 o godzina 6:00.

LIMIT 10 godzin tj. do godziny 16:00

 • PÓŁ DZIKA27km+

ITRA – 1 PKT

GÓRSKIE – 4 PKT

UTMB – QUALIFIER 20M 

Dystans 27,69 km, przewyższenie: +/- 1002 m,

START i META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10, 

START: 13.01.2024 o godzina 11:00.

LIMIT 5 godzin tj. do godziny 16:00

 • SZYBKA SARNA 10km+

Dystans 10,61 km, przewyższenie: +/- 386 m,

START i META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10, 

START: 13.01.2024 o godz. 13:00.

LIMIT 3 godziny tj. do godziny 16:00

Starty biegów odbędą się w formule startu wspólnego

Linia startowa zostanie zamknięta po 5 minutach od strzału startera dla każdego dystansu.

Organizator biegu zastrzega sobie prawo do nieznacznej korekty trasy i dystansu biegu. 

BIURO ZAWODÓW mieścić się będzie w Gdyńskim Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10 – szczegółowe informacje zostaną podane w komunikacie startowym: 

 • Piątek 12.01.2024 r.

W godzinach 17:00 – 20:00: pakiety na biegi: NOCNY JELEŃ, TROPEM RYSIA, PÓŁ DZIKA i SZYBKA SARNA.

 • Sobota 13.01.2024 r.

W godzinach 4:00 – 6:00: pakiety na biegi: TROPEM RYSIA

W godzinach 8:00 – 12:30: pakiety na biegi: PÓŁ DZIKA i SZYBKA SARNA

 1. TRASA:

  • Trasa wszystkich dystansów będzie przebiegać w większości ścieżkami leśnymi i drogami gruntowymi oraz krótkimi odcinkami utwardzonymi, przy czym możliwe są odcinki przebiegające wzdłuż dróg publicznych i innych, którymi odbywa się regularny ruch drogowy, wymagające szczególnej ostrożności ze strony Uczestnika;
  • Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora;
 • Szczegóły znakowania trasy podane będą w komunikacie technicznym
 • Organizator zapewni uczestnikom tracki poszczególnych tras, do wgrania w urządzenia służące do nawigacji. 
 1. ZASADY UCZESTNICTWA

 • Udział w zawodach może wziąć każda pełnoletnia osoba (w biegu SZYBKA SARNA 10KM limit wieku od 16 lat), która zgłosi chęć udziału w biegu poprzez formularz zgłoszeniowy, uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność – dla potrzeb niniejszego REGULAMINU zwana dalej UCZESTNIKIEM;
 • ORGANIZATOR informuje, że dane osobowe UCZESTNIKA przy zgłoszeniu zapisu przy użyciu formularza na stronie niniejszego regulaminu są przekazywane przez UCZESTNIKA bezpośrednio podmiotowi organizującemu formularz do zapisów i pomiar czasu (wszelkie dane tego podmiotu jak i polityka wykorzystania danych osobowych dostępne są na stronie https://elektronicznezapisy.pl/). Dane, po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane ORGANIZATOROWI na podstawie zawartej pomiędzy podmiotem organizującym zapisy a ORGANIZATOREM umowy o powierzenie danych osobowych; 
 • ORGANIZATOR wykorzysta przekazane mu dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakresem udzielonej przez UCZESTNIKA zgody, wyłącznie do celów związanych z organizacją i promocją BIEGU, w szczególności w zakresie zapisów (publikacja danych na liście startowej publicznie dostępnej), przygotowania pakietów startowych, podania wyników (w tym na stronie BIEGU, stronie podmiotu organizującemu formularz do zapisów, mediach społecznościowych, wywieszonych publicznie w strefie mety, stronach o tematyce biegowej/sportowej, stronach i profilach w mediach społecznościowych partnerów i sponsorów BIEGU), informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych, innych celach bezpośrednio związanych z organizacją i promocją BIEGU, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród; 
 • Ponadto przy wydawaniu pakietów startowych UCZESTNIK otrzyma od ORGANIZATORA informację o przetwarzaniu jego danych osobowych, (przy czym dane te będą wykorzystane wyłącznie w celach przewidzianych w niniejszym REGULAMINIE) oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych (w zakresie przewidzianym niniejszym REGULAMINEM) przez ORGANIZATORA, przy czym wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych przez ORGANIZATORA pozwala na zorganizowanie uczestnictwa UCZESTNIKA w BIEGU, w tym klasyfikacji, zatem brak zgody uniemożliwia UCZESTNIKOWI wzięcie udziału w BIEGU. Dane osobowe UCZESTNIKA będą przetwarzane przez ORGANIZATORA w następujących celach: przygotowania, realizacji BIEGU i zapewnienia udziału w nim UCZESTNIKA, w tym wszystkich czynności przygotowawczych, takich jak przygotowanie pakietów startowych, a następnie ogłoszenia wyników zawodów i informowania o przebiegu BIEGU oraz jego promocji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem ORGANIZATORA – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe UCZESTNIKA są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawodów, w zakresie przygotowania, udziału UCZESTNIKA w BIEGU, ogłoszenia wyników, informowania o przebiegu BIEGU oraz jego promocji – przez okres niezbędny do realizacji tych czynności, a w przypadku informowania o przebiegu, również po realizacji BIEGU, przez okres, w którym ORGANIZATOR będzie organizował kolejne edycje BIEGU, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ORGANIZATORZE – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez ORGANIZATORA, w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych UCZESTNIKA mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Biegu. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • UCZESTNIK ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. UCZESTNIK ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych ORGANIZATOROWI bądź podmiotowi organizującemu zapisy, będzie brak możliwości przygotowania i zapewnienia uczestnictwa w BIEGU dla danego UCZESTNIKA. ORGANIZATOR nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec UCZESTNIKA skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na UCZESTNIKA wpływało; 
 • Każdy UCZESTNIK dokonując zapisu na BIEG wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w szczególności wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klubu sportowego, w tym w relacjach z BIEGU zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych ORGANIZATORA, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w mediach społecznościowych;
 • Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w biegu;
 • UCZESTNIK ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ORGANIZATORA w każdym czasie. 
 1. UCZESTNICY:

 • Start w zawodach ma charakter dobrowolny;
 • UCZESTNIK jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie zapisów BIEGU lub dokonać osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów lub w innym wskazanym przez ORGANIZATORA miejscu (podczas rejestracji przed startem – o ile pozostaną miejsca). Zgłoszenie wygasa w przypadku braku wpłaty wpisowego w wynikającym z Regulaminu terminie;
 •  UCZESTNIK jest zobowiązany wpłacić wpisowe przed startem w wysokości zgodnej z REGULAMINEM, w terminie przewidzianym w REGULAMINIE. Potwierdzenie opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów;
 • Każdy UCZESTNIK startuje w zawodach na własną odpowiedzialność.
  W BIEGU mogą uczestniczyć jedynie osoby, które są w odpowiednim stanie zdrowia, w szczególności wymaganym dla zawodów takich jak BIEG. Każdy UCZESTNIK dokonuje oceny swojego stanu zdrowia we własnym zakresie;
 • Każdy UCZESTNIK BIEGU, najpóźniej w dniu startu musi mieć ukończone 18 lat ( w przypadku Biegu SZYBKA SARNA na 10km – musi mieć ukończone 16 lat);
 • Każdy UCZESTNIK przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział
  w BIEGU wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie wypadkami, w tym w związku z faktem, iż trasa BIEGU w dużej mierze prowadzi przez las, a także możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci;
 • Każdy UCZESTNIK przed przystąpieniem do zawodów składa ORGANIZATOROWI osobiście pisemne oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o starcie wyłącznie na własną odpowiedzialność, według wzoru ORGANIZATORA, dostępnego na wniosek UCZESTNIKA w drodze e-mailowej oraz w biurze zawodów. Złożenie takiego oświadczenia jest warunkiem uczestnictwa w zawodach – ORGANIZATOR może odmówić udziału w zawodach w przypadku braku złożenia oświadczenia;
 • Przez zarejestrowanie udziału w BIEGU, UCZESTNIK tym samym oświadcza,
  iż zrzeka się roszczeń odnośnie dochodzenia odszkodowania od ORGANIZATORA w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy odszkodowania z innego tytułu, w związku z BIEGIEM;
 • Wszyscy UCZESTNICY zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez ORGANIZATORA, przestrzegać zasad ruchu drogowego i bezwzględnie stosować się do jego poleceń jak i poleceń osób przez ORGANIZATORA wyznaczonych;
 • Podczas odprawy technicznej, która zostanie udostępniona w dniu 10.01.2024 o godzinie 20.00 na stronie https://www.facebook.com/FestiwalBiegowyULTRAWAY uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych szczególnych niebezpieczeństwach na trasie;
 • ORGANIZATOR przewiduje możliwość uczestnictwa z psem, z zastrzeżeniem, że właściciel powinien być zaopatrzony w: książeczkę zdrowia psa, potwierdzającą aktualne szczepienia, uprząż dla psa (ze względu na zwierzęta w lesie, kwestie bezpieczeństwa na drodze etc.), pies UCZESTNIKA powinien być przez cały BIEG pod kontrolą UCZESTNIKA (na smyczy) oraz należy zachować szczególną uwagę, aby pies nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa innych uczestników BIEGU. UCZESTNIK startujący z psem, w razie zajęcia nagradzanego miejsca, jest pominięty w klasyfikacji. UCZESTNIK startujący z psem powinien ustawić się na starcie na końcu stawki, tak by start z psem nie był utrudnieniem dla innych UCZESTNIKÓW;
 • Potwierdzeniem uczestnictwa jest nadanie numeru startowego zawodnikowi;
 • Uczestnicy zawodów ubezpieczają się, w szczególności od NNW, we własnym zakresie.
 1. Pomiar czasu i punkty kontrolne:

Podstawą klasyfikacji w zawodach jest elektroniczny pomiar czasu wykonany za pomocą otrzymanego w biurze zawodów chipa. Na starcie, punktach kontrolnych oraz mecie biegu będą znajdować się maty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika. Ponadto na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne, jak i osoby kontrolujące/sprawdzające. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik musi zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych. Trasa biegu przewiduje stałe punkty kontrolne oraz lotne, które nie będą znane zawodnikom. 

 1. Numery startowe:

Przez czas trwania wyścigu, uczestnicy muszą biec z odsłoniętym numerem startowym tak, aby był widoczny dla sędziego, jak i osób kontrolujących na trasie.

 1. Limity czasowe oraz punkty odżywcze/kontrolne:

Na trasie biegu, będą ustawione punkty odżywcze oraz punkty nawadniania – które jednocześnie są punktami kontrolnymi z limitami czasowymi na cały bieg oraz odcinki. Przekroczenie ustalonego czasu, będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika.

NOCNY JELEŃ 76 km+

Dystans 76,91 km, przewyższenie: +/- 2686 m, limit na ukończenie dystansu 13 godzin

START: GDYNIA BULWAR NADMORSKI (KOŁO RYBEK), data 13.01.2024, godzina 3:00.

UWAGA!! Na start zawodników dowiozą autokary sprzed Gdyńskiego Centrum Sportu –Narodowy Stadion Rugby, Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10  – więcej w komunikacie technicznym.

Punkt 1: Orłowo (13,2 km), limit 02h30, tj do godz. 05:30;

Punkt 2: Wiczlino  (26,8 km), limit 02h30, tj do godz. 08:00

Punkt 3: Łężyce (40,5 km), limit 03h00, tj. do godz. 11:00;

Punkt 4: Zwierzyniec (61,3 km), limit 03h00, tj. do godz. 14:00;

META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10

LIMIT 13 godzin tj. do godziny 16:00 dnia 13.01.2024 r.

TROPEM RYSIA 54 km+

Dystans 54,45 km, przewyższenie: +/- 1862 m, limit na ukończenie dystansu 10 godzin

START i META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10, 

START: 13.01.2024 o godzina 6:00.

Punkt 1: Wiczlino (13,9 km), limit 02h30, tj do godz. 08:30;

Punkt 2: Łężyce  (27,5 km), limit 02h30, tj do godz. 11:00;

Punkt 3: Zwierzyniec (39,2 km), limit 03h00, tj. do godz. 14:00;

LIMIT 10 godzin tj. do godziny 16:00 dnia 13.01.2024 r.

PÓŁ DZIKA 27 km+

Dystans 27,69 km, przewyższenie: +/- 1002 m, limit na ukończenie dystansu 5 godzin

START i META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10, 

START: 13.01.2024 o godzina 11:00.

Punkt 1: Zwierzyniec (12,5 km), limit 03h00, tj. do godz. 14:00;

LIMIT 5 godzin tj. do godziny 16:00 dnia 13.01.2024 r.

SZYBKA SARNA 10 km+

Dystans 10,61 km, przewyższenie: +/- 386 m, limit na ukończenie dystansu 3 godziny

START i META: Gdyńskie Centrum Sportu – Narodowy Stadion Rugby Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 10, 

START: 13.01.2024 o godz. 13:00.

LIMIT 3 godziny tj. do godziny 16:00 dnia 13.01.2024 r.

 • Na punktach odżywczych będą: napoje chłodzące, przekąski, słodycze, owoce, napoje regenerujące i napoje ciepłe, Na wybranych punktach będą ciepłe posiłki. 
 • Na trasach Pół Dzika 27 km+, Tropem Rysia 54 km+ oraz Nocny Jeleń 76 km+ ORGANIZATOR dopuszcza towarzyszenie biegaczowi (pacemaker) na trasie biegu od ostatniego punktu ( Zwierzyniec ) do METY.

PRZEPAKI / DEPOZYT

 • W Centrum zawodów każdy uczestnik zawodów może pozostawić depozyt.
 • Worki na depozyt będą wydane w Biurze Zawodów.
 • Pojemność worków to do 60l. Limit wagowy depozytu –  do 3 kg/osobę
 • Pamiętaj, aby nie oddawać depozytu bez oznaczenia go swoim numerem startowym. 
 • Wydanie depozytu następuje wyłącznie za okazaniem numeru startowego lub dowodu osobistego. 
 • Depozyty nie odebrane do końca trwania imprezy będą utylizowane. 
 • Depozyty nie będą wysyłane drogą pocztową. 
 • Prosimy nie umieszczać w depozytach rzeczy kosztownych, dokumentów, itp. 
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie depozytu. 
 • Zabronione jest umieszczanie w workach pojemników szklanych oraz puszek z napojami.

Więcej informacji w komunikacie startowym.

 1. ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę https://elektronicznezapisy.pl/event/8200.html   Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej. Formularz zgłoszeniowy zostaje zamknięty w dniu 02.01.2024 r. Po tym terminie będzie możliwość dopisania do listy startowej w Biurze zawodów, ale bez gwarantowanego pełnego pakietu startowego oraz medalu okolicznościowego;
 • Limity uczestników w poszczególnych dystansach:

NOCNY JELEŃ: 250 osób;

TROPEM RYSIA: 250 osób;

– PÓŁ DZIKA: 300 osób;

SZYBKA SARNA: 190 osób;

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.
 • W przypadku zgłoszenia więcej osób niż przewiduje limit UCZESTNIKÓW, pierwszeństwo zgłoszenia ma osoba, która wcześniej opłaciła startowe. Pozostałym zgłoszonym poza limitem zostanie zwrócona opłata;
 • Każdy UCZESTNIK biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. UCZESTNIK podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
 1. OPŁATY:

Wpisowe za udział w biegu jest zależne od terminu rejestracji oraz dystansu: 

NOCNY JELEŃ 76 km+.

   Termin do 28.05.2023 roku – wpisowe 180 PLN;

   Termin do 31.07.2023 roku – wpisowe 230 PLN;

   Termin do 30.09.2023 roku – wpisowe 280 PLN;

   Termin do 30.11.2023 roku – wpisowe 330 PLN;

   Termin do 30.12.2023 roku – wpisowe 380 PLN;

   Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 430 PLN.

 

TROPEM RYSIA 54 km+.

  Termin do 28.05.2023 roku – wpisowe 140 PLN;

    Termin do 31.07.2023 roku – wpisowe 180 PLN;

  Termin do 30.09.2023 roku – wpisowe 220 PLN;

    Termin do 30.11.2023 roku – wpisowe 260 PLN;

    Termin do 30.12.2023 roku – wpisowe 300 PLN;

    Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 340 PLN.

 

PÓŁ DZIKA 27 km+.

  Termin do 28.05.2023 roku – wpisowe 100 PLN;

  Termin do 31.07.2023 roku – wpisowe 140 PLN;

  Termin do 30.09.2023 roku – wpisowe 180 PLN;

  Termin do 30.11.2023 roku – wpisowe 220 PLN;

  Termin do 30.12.2023 roku – wpisowe 260 PLN;

  Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 300 PLN.

 

SZYBKA SARNA 10 km+.

  Termin do 28.05.2023 roku – wpisowe 70 PLN;

  Termin do 31.07.2023 roku – wpisowe 100 PLN;

  Termin do 31.10.2023 roku – wpisowe 130 PLN

  Termin do 30.11.2023 roku – wpisowe 160 PLN;

  Termin do 30.12.2023 roku – wpisowe 190 PLN;

  Rejestracja w Biurze Zawodów – wpisowe 220 PLN.

PRZEPISANIE PAKIETU NA INNEGO ZAWODNIKA:

 • W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z organizatorem do dnia 30.12.2023 r.  istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25 zł.
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z biegu. Uczestnikowi, który zrezygnuje z udziału w imprezie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego wg następujących zasad: 
 • rezygnacja do dnia 30.06.2023 r. – zwrot 100% wpłaconego wpisowego,
 • rezygnacja do dnia 31.07.2023 r. – zwrot 100% wpłaconego wpisowego,
 • rezygnacja do dnia 31.10.2023 r. – zwrot 50% wpłaconego wpisowego,
 • w przypadku rezygnacji po 31.10.2023 r. – brak możliwości zwrotu wpisowego
 • Rezygnację z zawodów z podaniem przyczyny należy zgłosić mailowo na adres: biuro@ultra-way.pl 
 • Zamówione i opłacone koszulki mogą być odebrane jedynie w biurze zawodów przez Uczestnika lub osobę upoważnioną. Nie będzie możliwości wysyłania koszulek, czy pakietów pocztą.
 • Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach oraz nie przenosi wpisowego na inne/kolejne zawody.
 • Organizator nie wysyła pakietów startowych.
 • Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.

ZMIANA DYSTANSU (TRASY):

 • W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z organizatorem do dnia 30.12.2023 r.  istnieje możliwość zmiany dystansu, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25 zł.
 • Organizator nie zwraca różnicy wpisowego, gdy takowa występuje przy przeniesieniu na trasę krótszą. Przenosząc się na dystans dłuższy, uczestnik jest zobowiązany do uregulowania różnicy w wysokości wpisowego (z okresu jego wpłaty). Nie ma możliwości przeniesienia różnicy wpisowego na poczet zamówionej koszulki technicznej. Przepisanie się pomiędzy trasami będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc na danej trasie.

FAKTURY:

 • Faktury za bieg wystawiane będą na żądanie. W celu zgłoszenia zapotrzebowania prosimy o przesłanie wiadomości z tytułem FAKTURA wraz ze wszystkimi danymi na adres e-mail: biuro@ultra-way.pl z adresu mailowego podanego przy rejestracji.
 1. KLASYFIKACJE:

We wszystkich biegach Festiwalu Biegowego ULTRA WAY zostaną wyróżnione następujące klasyfikacje:

 • OPEN Mężczyzn
 • OPEN Kobiet 
 • Wiekowa mężczyzn:
  • M2 – 18 – 29 lat
  • M3– 30 – 39 lat
  • M4– 40 – 49 lat .
  • M5– 50–59 lat
  • M6 – 60 i powyżej 
 • Wiekowa kobiet:
  • K2 – 18 – 29 lat
  • K3 – 30 – 39 lat
  • K4 – 40 – 49 lat
  • K5 – 50 – 59 lat
  • K6 – 60 i powyżej  

WAŻNE: 

 • Klasyfikacja OPEN nie pokrywa się z klasyfikacją wiekową.
 • O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
 1. NAGRODY:

Przewidziane są nagrody rzeczowe lub finansowe w wyżej wymienionych kategoriach. Nagrody dla 3 pierwszych zawodników w kategorii OPEN Mężczyzn
i OPEN Kobiet oraz 3 pierwszych zawodników w pozostałych kategoriach. Wielkość nagród zależy od hojności sponsorów. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika na oficjalnym zakończeniu imprezy. 

 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE: 

NOCNY JELEŃ 76 km+

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym.

 • Kurs trasy (dostarczony przez organizatora) wgrany w zegarek, telefon lub inne urządzenie do nawigacji;
 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Czapka lub buff;
 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe;
 • Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;
 • Kurtka wiatrówka;
 • Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami);
 • Folia NRC;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Dowód tożsamości;
 • Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne);
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

ZALECANE: 

 • Wydrukowana mapa trasy (do ściągnięcia ze strony organizatora).

TROPEM RYSIA 54 km+

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym.

 • Kurs trasy (dostarczony przez organizatora) wgrany w zegarek, telefon lub inne urządzenie do nawigacji;
 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Czapka lub buff;
 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe;
 • Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami);
 • Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;
 • Kurtka wiatrówka;
 • Lampka czołówka z białym światłem (z naładowanymi bateriami);
 • Folia NRC;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Dowód tożsamości;
 • Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne);
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

ZALECANE: 

 • Wydrukowana mapa trasy (do ściągnięcia ze strony organizatora).

PÓŁ DZIKA 27 km+

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym.

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Czapka lub buff;
 • Plecak lub pas mieszczący całe wyposażenie obowiązkowe;
 • Pojemnik/pojemniki (bidony/bukłaki) mieszczący min. 1 litr płynów;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;
 • Folia NRC;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Dowód tożsamości;
 • Minimum 50 PLN w gotówce na drobne zakupy (sklepy po drodze dostępne);
 • Własny kubek/pojemnik (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków).

ZALECANE: 

 • Wydrukowana mapa trasy (do ściągnięcia ze strony organizatora).

SZYBKA SARNA 10 km+ 

Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym.

 • Strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 • Numer startowy wraz z chipem;
 • Czapka lub buff;
 • Działający, włączony, naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu do organizatora;

ZALECANE: 

 • Wydrukowana mapa trasy (do ściągnięcia ze strony organizatora).

Uwaga!! Wyposażenie obowiązkowe należy posiadać przy sobie przez cały czas biegu.

 1. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • Niezapomniane wrażenia i miłą atmosferę;
 • Profesjonalny pomiar czasu;
 • Zabezpieczenie oraz pomoc medyczną (w czasie trwania biegu);
 • Numer startowy, który należy umieścić w widocznym miejscu z przodu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie biegu;
 • Obsługę fotograficzną w czasie BIEGU;
 • Punkty odżywcze na trasie (napoje zimne i ciepłe, lekkie przekąski, ciepłe posiłki na wybranych punktach);
 • Posiłek regeneracyjny na mecie dla wszystkich uczestników;
 • nagrody rzeczowe co najmniej dla trzech najlepszych Uczestników na każdym
  z dystansów;
 • Medal  dla osób, które ukończą bieg w określonym limicie czasu;
 • Depozyt;
 • Możliwość zakupu dedykowanej koszulki technicznej.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Każdy UCZESTNIK zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, zasad przedstawionych w komunikatach oraz zasad wydawanych przez organizatora w trakcie trwania imprezy. UCZESTNIK, który nie będzie stosował się do zaleceń i próśb ORGANIZATORA może zostać zdyskwalifikowany i proszony o opuszczenie miejsc organizacji imprezy. ORGANIZATOR w porozumieniu z medykami zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprez osoby które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, jednakże ze względów bezpieczeństwa ORGANIZATOR może przerwać lub zmienić trasę.
  ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA lub zmiany terminu. W sytuacji przerwania zawodów klasyfikacja UCZESTNIKÓW nastąpi na podstawie międzyczasów na ostatnim punkcie kontrolnym. 
 • UCZESTNICY startują na własną odpowiedzialność. 
 • Jeżeli UCZESTNIK wycofa się z BIEGU, musi niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym organizatora. 
 • Organizator nie zapewnia transportu z miejsca przerwania / wycofania z BIEGU na miejsce STARTU/ METY.
 • Każdy UCZESTNIK zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu UCZESTNIKOWI w razie wypadku. Nieudzielenie pomocy innemu UCZESTNIKOWI skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją.
 • Zawodnicy mają prawo wnieść oficjalny protest, który należy składać mailowo w terminie do 48 godz. po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników do sędziego głównego zawodów. Protest można wnieść po opłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN. Po rozpatrzeniu protestu na korzyść wnoszącego, kaucja zostanie zwrócona.
 • ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do 30 pakietów startowych na potrzeby promocji biegu.
 • ORGANIZATOR nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii UCZESTNIKÓW. 
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do ORGANIZATORA.
 • KIJE można używać na całej trasie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów.

CZYNNOŚCI ZAKAZANE

Zawodnicy mogą zostać zdyskwalifikowani lub ukarani czasowo w każdym momencie zawodów za następujące działania: 

 • Skracanie wyznaczonej trasy. 
 • Korzystania z pomocy osób trzecich (support, pacemaker) poza miejscami do tego wyznaczonymi pod rygorem dyskwalifikacji. O zastosowaniu rygoru decyduje ORGANIZATOR;
 • Zakazane jest korzystanie z rowerów lub innych pojazdów mechanicznych – UCZESTNICY pokonują trasę pieszo;
 • Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego. 
 • Brak obowiązkowego wyposażenia. 
 • Wyrzucanie śmieci na trasach zawodów 
 • Korzystanie z zewnętrznego wsparcia poza punktami odżywczymi. 
 • Bieganie z osobami, które nie są zarejestrowanymi na dany bieg zawodnikami ( wyjątek stanowi możliwość supportu od ostatniego punktu Zwierzyniec -na trasach Pół Dzika 27 km+, Tropem Rysia 54 km+ oraz Nocny Jeleń 76 km+ ORGANIZATOR dopuszcza towarzyszenie biegaczowi (pacemaker) na trasie biegu od ostatniego punktu( Zwierzyniec ) do METY.
 • Oszustwa (używanie transportu, zamiennych biegaczy i inne). 
 • Nienoszenie numeru startowego we właściwym miejscu. 
 • Kontynuowanie biegu po zakończonym limicie czasu.
 • Doping lub używanie zakazanych środków,  w tym zakresie będą przestrzegane przepisy WADA; 
 • Niesportowe zachowanie
 • Określenie wysokości kar czasowych ustala Sędzia Główny zawodów. 
 • Za brak jakiegokolwiek z elementów obowiązkowego wyposażenia określa się karę czasową w wysokości – minimum 15 min/każdy element. 
 • Kary czasowe zostają doliczone do wyniku przebycia trasy lub zawodnik może być wstrzymany przez sędziego przed metą celem odbycia kary czasowej. 

SZACUNEK DLA INNYCH

 • UCZESTNIKÓW prosimy o wyrozumiałość dla wolontariuszy i obsługi zawodów. Oni nie śpią tak samo jak UCZESTNICY;
 • UCZESTNIKÓW prosimy o szacunek dla innych użytkowników szlaków na których odbywają się zawody, a także o szacunek dla lasu i jego mieszkańców.